med anledning av prop. 1992/93:176 Investeringar i trafikens infrastruktur m.m.

Motion 1992/93:T32 av Pontus Wiklund (kds)

av Pontus Wiklund (kds)
Regeringen bedömer i propositionen att utrymme finns
inom planeringsramen för motorvägsstandard på E 4
sträckan Stockholm--Gävle men endast för 13 meter
standard på sträckan Gävle--Sundsvall. Måluppfyllelsen år
2003 beräknas till 55% respektive 90%.
Förslaget i propositionen skiljer sig från Vägverkets
bedömning. Vägverket har förordat motorvägsstandard
Stockholm--Sundsvall.
I prioriteringsskalan bedömer Vägverket att byggande
av motorväg Mehedeby--Gävle kan starta omgående. Den
vägen är relativt ny och har 13 m standard. Visserligen
innebär detta skapande av sysselsättning, men det är
tveksamt om trafiksäkerheten förbättras. Blivande
motorvägen Gävle--Mehedeby och motorvägen
Stockholm--Uppsala sammanbinds nämligen av en väg med
förhållandevis dålig standard. För ökad trafiksäkerhet
behövs en kontinuitet i vägstandarden som harmoniserar
med trafikanternas beteende.
Till detta kommer att i Uppsala pågår en långdragen
diskussion om olika förbifartsalternativ, vilket torde
innebära att systemet förbifart Uppsala i kombination med
motorväg Uppsala--Mehedeby näppeligen kommer att
byggas under den tidsperiod propositionen täcker. Mot den
bakgrunden får utbyggnad redan nu av sträckan Gävle--
Mehedeby av trafikskäl anses felkoordinerad och tveksam.
E 4 mellan Söderhamn och Hudiksvall är i stort behov
av höjd vägstandard. Goda kommunikationer skulle
dessutom ge en funktionell sammankoppling av de två
städerna och därigenom stärka regionen på ett avgörande
sätt.
Vägverket har insett detta, och har projekteringen av
motorväg Söderhamn--Hudiksvall praktiskt taget klar vad
avser den södra delen Söderhamn--Enånger. Vad som
behövs ytterligare är endast departementets
ställningstagande till vilken av två alternativa sträckningar
genom Norraladalen som skall väljas, varefter bygget kan
starta omgående efter upphandling. Den norra delen
Enånger--Hudiksvall är under projektering, även den som
motorväg.
Med regeringens förslag måste hela projekteringen
göras om till 13 m standard, vilket medför avsevärd
försening och kan äventyra tidssamordningen av byggandet
av nya ostkustbanan och E 4 som beräknas spara 100
miljoner.
Vägverket bör ges ökade möjligheter att bedöma och
välja optimal vägstandard, och inom planeringsramen
projektera och bygga vissa avsnitt av E 4 på sträckan
Gävle--Sundsvall som motorväg.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om vikten av att Vägverket mera
självständigt får bedöma möjligheten att bygga vissa avsnitt
av E 4 norr om Gävle som motorväg.

Stockholm den 17 mars 1993

Pontus Wiklund (kds)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-03-23 Bordläggning: 1993-03-24 Hänvisning: 1993-03-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)