med anledning av prop. 1992/93:161 Trafiksäkerheten på vägarna inför 2000-talet

Motion 1992/93:T94 av Max Montalvo och Kenneth Attefors (nyd)

av Max Montalvo och Kenneth Attefors (nyd)
Ny demokratis politik för att nå ett trafiksäkrare
samhälle grundar sig på att inte bara sätta trafikanten i
centrum utan att också framhålla vikten av ett personligt
ansvar hos alla trafikanter. Regler och lagar måste vara med
i tiden och trafikanterna bör känna att reglerna är
motiverade för att få acceptans.
Ny demokrati har tre huvudpunkter i vårt
trafiksäkerhetsprogram med vilket vi anser att det är
möjligt att få ner dödsolyckorna till hälften.
1. Trafiknykterhet 2. 
Trafikantutbildning 3. 
Bygga bort dålig trafikmiljö
Trafiknykterhet
Rattfyllerister som kör ihjäl eller skadar oskyddade
mäniskor är helt oacceptabelt. Dessa måste bort från
vägarna. Det är uppenbart att straffen måste skärpas för
vållandebrott med dödlig utgång eller allvarliga
personskador. Straffmaximum för brotten grovt vållande till
annans död och grovt vållande till kroppsskada eller
sjukdom måste höjas. Desutom måste rekvisiten och de
omständigheter som grundar straffbarhet ses över för den
här typen av brottslighet.
En annan möjlighet kan vara att skapa en särskild
brottsform som kallas bildråp med ett straffminimum på
förslagsvis tre år. Brottet bör terminologiskt ligga mellan
uppsåtligt dödande, mord och dråp, och grovt vållande till
annans död. Det typiska för brottet bör vara att det är fråga
om en synnerligen anmärkningsvärd körning som
exempelvis innefattar mycket hög hastighet, körning på fel
sida av vägbanan eller på plats där bilar normalt inte skall
förekomma, t ex en gångbana i ett bostadsområde, vidare
att föraren tappat herraväldet över bilen eller att föraren på
grund av körningen och omständigheterna i övrigt framstått
som likgiltig för andra människors liv och hälsa. En särskild
omständighet kan vara att en oskyddad trafikant dödats på
en plats, ett bostadsområde, där särskild försiktighet vid
bilkörning får anses påbjuden. Om körningen skett under
inverkan av alkohol eller annat berusningsmedel bör detta
tillmätas särskild betydelse. Ett lagförslag bör snarast
utarbetas som innefattar brottet bildråp.
Trafikantutbildning
Vi förutsätter att föräldrar tar sitt ansvar för grunden.
Vidare föreslår vi att man skall införa obligatorisk
trafikutbildning i skolan så att barnen får en grundkunskap
när de skall ut i trafiken. Exempelvis kunde man inrätta ett
cykelkort. Det skulle även ge trafiksäkerhetseffekter när
man kommer upp i mopedåldern.
Bygga bort dålig trafikmiljö
Vi föreslår att man låter trafikforskare och yrkesförare
tillsammans gå igenom och leta upp trafikfällor som man
sedan bygger om innan det har hänt olyckor på dessa
platser. Det skulle spara stora pengar för samhället på sikt.
För övrigt finns det många andra områden att sätta in
åtgärder på, t ex: Stävja felaktigt beteende genom ökad
övervakning. Omprioritera trafikpolisens uppgifter. Vi
anser att man bör ändra prioriteringen så att
hastighetsövervakningen får en lägre prioritering; samtidigt
bör man föra upp kontroll av trafikonykterhet och kraftigt
avvikande beteende. Vidare anser vi att man enligt
trafikpolisutredningen bör ge förutsättningar för en
väsentligt ökad öppen övervakning. Automatisk
övervakning är vi emot. Vi tycker inte den är lämplig då den
inkräktar på den personliga integriteten. Övningskörning
från 16 år anser vi är bra om den inleds med en kortare
teoriutbildning.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen avslår punkt 1 i proposition 1992/93:161,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att straffen för vållande av skada
med dödlig utgång eller för allvarliga personskador måste
skärpas,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att straffmaximum för brotten
grovt vållande till annans död och grovt vållande till
kroppsskada eller sjukdom måste höjas,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att införa trafikutbildning i
skolorna som obligatoriskt,
5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att bygga bort trafikfällor innan
olyckor hinner hända,
6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att skärpa övervakningen av
grovt avvikande beteende,
7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att omprioritera polisens
verksamhet så att hastighetsövervakning får en lägre status
och övervakning av trafikonykterhet får en högre prioritet,
8. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att ge möjlighet till att
genomföra Polisutredningens intentioner,
9. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att ej tillåta automatisk
övervakning,
10. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att kräva en liten teorikurs före
övningskörning vid 16 års ålder,
11. att riksdagen hos regeringen begär en parlamentarisk
utredning om trafiksäkerheten.

Stockholm den 14 april 1993

Max Montalvo (nyd)

Kenneth Attefors (nyd)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-04-14 Bordläggning: 1993-04-15 Hänvisning: 1993-04-19

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (22)