med anledning av prop. 1992/93:160 Husläkare m.m.

Motion 1992/93:So41 av Göran Åstrand och Gullan Lindblad (m)

av Göran Åstrand och Gullan Lindblad (m)
Lagen om husläkare är en rättighetslagstiftning som
syftar till att stärka patienternas ställning i sjukvården där
valfriheten för den enskilda individen är den viktigaste
ingrediensen. Lagens innebörd är att var och en som så
önskar skall ha rätt att själv välja husläkare, så kallad aktiv
listning. De som väljer att ej göra detta skall enligt
propositionen passivt uppföras på lista hos av
huvudmannen utsedd husläkare.
Enligt vår mening står passiv listning i bjärt kontrast till
patientens valfrihet. Den passiva listningen kan också
komma att innebära en kraftig påfrestning på
huvudmännens ekonomi. De riskerar att få betala för
invånare som blivit tvångsvis listade hos läkare vilka de
sannolikt aldrig kommer att konsultera. Det är moraliskt
och ekonomiskt oacceptabelt att utbetala skattemedel till
läkare för arbete som aldrig utförs. Dessa skattemedel bör
istället kunna användas för att underlätta ett fritt läkarval
för dem som så önskar.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om passiv listning.

Stockholm den 23 mars 1993

Göran Åstrand (m)

Göran Lindblad (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-03-23 Bordläggning: 1993-03-24 Hänvisning: 1993-03-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)