med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1992/93:Fi115 av Berith Eriksson m.fl. (v)

av Berith Eriksson m.fl. (v)
Åtgärder mot ekonomisk brottslighet
Under allmänna motionstiden i januari 1993 krävde vi i
motion 1992/93:Ju223 krafttag mot den ekonomiska
brottsligheten.
Under våren har, med den finansiella och ekonomiska
krisen som bakgrund, de ekonomiska svindlerierna bara
ökat. Samtidigt har alltfler bedrägerier upptäckts inom
bankerna.
Denna explosion av ekonomisk brottslighet väckte dock
inte regeringen förrän i ett sent skede. Efter att
riksdagsmajoriteten avslagit krav på ytterligare satsningar
mot ekonomisk brottslighet vände regeringen och har nu
anslagit mer medel.
Vi anser dock fortfarande att vissa nya krav bör
tillgodoses för att polisväsende och åklagarmyndighet skall
få de resurser som behövs:
1. Använd AMS-pengar för att anställa arbetslösa
jurister och ekonomer i kampen mot den ekonomiska
brottsligheten. Här kan man tänka sig både ALU-jobb och
beredskapsarbeten.
2. Anställ kvalificerade ekonomer och jurister vid
polisens eko-rotlar och inrätta fler eko-åklagartjänster.
3. Öka takten i utbyggnaden av myndigheternas
tekniska utrustning. Datorisera polisväsende och
åklagarmyndighet fullt ut.
4. Ge kompetensutveckling kontinuerligt till
ekobrottsbekämpare, så att de bättre kan bemöta nya
brottsformer och utnyttja sin kompetens till det de är
utbildade för. Öka sekreterartätheten.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om AMS-medel till jurister och
ekonomer i kampen mot ekonomisk brottslighet,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om fler kvalificerade ekonomer och
jurister och eko-åklagartjänster vid polisens ekorotlar.
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om datorisering av polisväsende och
åklagarmyndighet,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om kompetensutveckling till
ekobrottsbekämpare.

Stockholm den 6 maj 1993

Berith Eriksson (v)

Johan Lönnroth (v)

Hans Andersson (v)

Lars Bäckström (v)

Rolf L Nilson (v)

Eva Zetterberg (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-05-07 Bordläggning: 1993-05-11 Hänvisning: 1993-05-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (8)