med anledning av prop. 1991/92:95 Valfrihet och fristående skolor

Motion 1991/92:Ub63 av Larz Johansson m.fl. (c)

av Larz Johansson m.fl. (c)
I propositionen föreslår regeringen en närmare reglering
av det beslut som riksdagen fattade våren 1991 (UbU:17)
om en ny bidragsordning för fristående skolor. I det nämnda
riksdagsbeslutet tillförsäkrades de fristående skolor som
är -- eller kommer att bli -- godkända för skolpliktens
fullgörande, ekonomiska villkor som är likvärdiga med
skolor inom det offentliga skolväsendet.
I denna motion vill vi föreslå några kompletteringar till
propositionen.
I 9 kap. 4a §, förslaget till lag om ändring i skollagen
framgår att ''..., har kommunen rätt till ersättning för sina
kostnader för elevens utbildning från elevens
hemkommun''.
Eftersom man ibland (på ett felaktigt sätt) beskriver de
nu föreslagna förändringarna i bidragssystemet som en
''skolpeng'' som följer eleven när denne flyttar från en skola
till en annan är det angeläget att klarlägga att med ''... sina
kostnader för elevens utbildning ...'' avses alltid kostnaden
i den kommun där eleven fullgör sin skolplikt, även om den
genomsnittliga kostnaden i elevens hemkommun skulle
vara högre. Det handlar således om en interkommunal
ersättning där den mottagande kommunen tillförsäkras rätt
till ersättning genom den nu föreslagna lagtexten.
Det bör ankomma på regeringen att klargöra detta i den
kommande förordningstexten.
Under rubriken ''principiella utgångspunkter''
behandlas rätten och möjligheten att välja skola, både vad
avser fristående skolor och skolor inom det offentliga
skolväsendet. Den rätten finns reglerad i 4 kap. 6 § tredje
stycket i skollagen där det sägs att ''Vårdnadshavares
önskemål om att deras barn skall tas emot vid en viss skola
inom kommunen skall beaktas så långt det är möjligt utan
att andra elevers berättigade krav på placering i en skola
nära hemmet åsidosätts.''
Föredragande statsrådet säger sig nu vara beredd att ''gå
vidare och inte bara stärka rätten utan också den praktiska
möjligheten för föräldrar och elever att själva välja den
utbildning som bäst passar de egna behoven''.
I samband med att riksdagen tog ställning till den ovan
redovisade paragrafen i skollagen så uttalade man också att
denna utökade rätt att välja skola skulle tillgodoses så långt
det var praktiskt och ekonomiskt möjligt. Detta har bl.a.
tolkats så att kommunen skulle kunna villkora rätten till
skolskjuts, d.v.s. endera vägra eleven rätt att gå i en annan
skola än den närmast belägna om det uppstår ökade
skolskjutskostnader eller låta vårdnadshavaren stå för dessa
kostnader.
I den nu föreliggande propositionen slås det fast att
någon rätt till skolskjuts inte föreligger för elever i
fristående skolor och att regeringen inte har för avsikt att
föreslå någon ändring därvidlag.
Med hänvisning till att det numera är kommunerna som
har det odelade ansvaret för sitt skolväsende och att de
dessutom disponerar över de resurser som står till
förfogande för skolan är det rimligt att det också är den
enskilda kommunen som i varje enskilt fall avgör vad som
är ''praktiskt och ekonomiskt möjligt''. Vi föreslår således
att riksdagen gör ett förtydligande av sitt tidigare beslut
med denna innebörd.
Rätten att välja skola skall tillgodoses så långt det är
praktiskt och ekonomiskt möjligt men i likhet med vad som
gäller för elever i fristående skolor så föreligger ej någon
ovillkorlig rätt till skolskjuts för elever som väljer en annan
skola än den de normalt skulle hänvisas till (den s.k.
närhetsprincipen). Om det skall göras avsteg från denna
regel prövas detta av elevens hemkommun.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om skolkommunens rätt till
ersättning från elevens hemkommun och definitionen av
begreppet ''sina kostnader'',
2. att riksdagen hos regeringen begär förslag till sådan
ändring i skollagen att det klart framgår att någon rätt till
skolskjuts ej föreligger då eleven väljer att fullgöra sin
skolplikt i annan skola än den kommunen anvisat, inom
ramen för den s.k. närhetsprincipen.

Stockholm den 14 april 1992

Larz Johansson (c)

Stina Gustavsson (c)

Christina Linderholm (c)

Stina Eliasson (c)

Birger Andersson (c)

Birgitta Carlsson (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1992-04-21 Bordläggning: 1992-04-22 Hänvisning: 1992-04-23

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)