med anledning av prop. 1991/92:106 Vissa socialförsäkringsfrågor

Motion 1991/92:Sf30 av Krister Örnfjäder (s)

av Krister Örnfjäder (s)
I propositionen berörs bl.a. ersättningen från
sjukförsäkringen vid närståendevård.
Reglerna för ersättningen följer sjukpenningen och
därmed utgår endast 65 % 
av inkomstbortfallet de två första dagarna av en
ledighetsperiod. Om den anhörige, för att t.ex. psykiskt
lättare orka med, väljer att varva vård och förvärvsarbete,
kan resultatet bli att den lägre ersättningen utgår under hela
vårdperioden. Det vore värdefullt om reglerna kunde
ändras så att också denna sorts växelvård blir möjlig utan
detta stora inkomstbortfall.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om ersättningen vid närståendevård.

Stockholm den 18 mars 1992

Krister Örnfjäder (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1992-03-18 Bordläggning: 1992-03-19 Hänvisning: 1992-03-20

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)