Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

Motion 1990/91:Ub90 av Lars Werner m.fl. (v)

av Lars Werner m.fl. (v)

Hemställan

Med hänvisning till vad som anförts i motion
1990/91:Jo115 hemställs
1. att riksdagen till Lokala och individuella linjer samt
fristående kurser och anslaget till tekniska utbildningar för
budgetåret 1991/92 anvisar 8 000 000 kr. utöver vad
regeringen har föreslagit,
2. att riksdagen hos regeringen begär att Umeå
universitet får i uppdrag att utarbeta förslag i enlighet med
vad i motionen anförts,
3. att riksdagen till Umeå universitet för budgetåret
1991/92 anvisar 1 000 000 kr. för den ovannämnda
utredningen.

Stockholm den 11 mars 1991

Lars Werner (v)

Bertil Måbrink (v)

Berith Eriksson (v)

Ylva Johansson (v)

Bo Hammar (v)

Margó Ingvardsson (v)

Lars-Ove Hagberg (v)

Annika Åhnberg (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-03-11 Bordläggning: 1991-03-14 Hänvisning: 1991-03-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)