Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

Motion 1990/91:Ub89 av Olof Johansson m.fl. (c)

av Olof Johansson m.fl. (c)

Hemställan

Med hänvisning till vad som anförts i motion
1990/91:Jo113 hemställs
1. att riksdagen med avslag på proposition 1990/91:90 i
denna del fastställer att planeringsramen för budgetåret
1991/92 utökas med 6 000 platser till sammanlagt 46 285
årsstudieplatser,
2. att riksdagen avslår proposition 1990/91:90 såvitt avser
förslag till finansiering av utvecklingsarbete och
fortbildning avseende integrering av miljöfrågorna i
högskoleutbildningen,
3. att riksdagen med avslag på proposition 1990/91:90 i
denna del som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om formerna för genomförandet av den
ettåriga kompletteringsutbildningen för naturvetare och
tekniker,
4. att riksdagen med avslag på proposition 1990/91:90 till
Lokala och individuella linjer samt fristående kurser för
budgetåret 1991/92 anvisar 8 230 000 kr. utöver regeringens
förslag eller således 753 776 000 kr. att disponeras för
budgetåren 1991/92--1992/93 i enlighet med vad i motionen
anförts,
5. att riksdagen med avslag på proposition 1990/91:90 i
denna del för budgetåret 1991/92 till Lokala och individuella
linjer samt fristående kurser anvisar 1 120 000 kr. utöver
regeringens förslag,
6. att riksdagen till forskning och forskarutbildning inom
avfalls- och återvinningsområdet för budgetåren 1991/92 --
1992/93 anvisar 1 000 000 kr. i enlighet med vad i motionen
anförts,
7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om inrättande av en miljö- och
hälsoskyddslinje vid högskolan i Karlskrona/Ronneby,
8. att riksdagen till Utbildning för tekniska yrken för
budgetåret 1991/92 anvisar 1 200 000 kr. för inrättande av
en miljö- och hälsoskyddslinje med 30 antagningsplatser vid
högskolan i Karlskrona/Ronneby med finansiering i
enlighet med vad i motionen anförts,
9. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om utökning med ytterligare 30
antagningsplatser fr.o.m. budgetåret 1992/93 vid miljö- och
hälsoskyddslinjen vid högskolan i Karlskrona/Ronneby.
Olof Johansson (c)
Karl Erik Olsson (c)
Görel Thurdin (c)
Bertil Fiskesjö (c)
Karin Söder (c)
Gunnar Björk (c)
Gunilla André (c)
Pär Granstedt (c)
Börje Hörnlund (c)
Karin Israelsson (c)
Agne Hansson (c)
Per-Ola Eriksson (c)
Larz Johansson (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-03-11 Bordläggning: 1991-03-14 Hänvisning: 1991-03-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (18)