Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

Motion 1990/91:Ub88 av Bengt Westerberg m.fl. (fp)

av Bengt Westerberg m.fl. (fp)

Hemställan

Med hänvisning till vad som anförts i motion
1990/91:Jo110 hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om ytterligare miljöinslag i
undervisningen vid de tekniska högskolorna,
2. att riksdagen till Utbildning för tekniska yrken för
budgetåret 1991/92 anvisar 4 milj.kr. utöver vad regeringen
föreslagit eller således 1 456 587 000 kr.,
3. att riksdagen för budgetåret 1991/92 till forskning,
teknisk utveckling och utbildning om buller anslår 4 milj.kr.
i enlighet med vad i motionen anförts.

Stockholm den 11 mars 1991
Bengt Westerberg (fp)

Birgit Friggebo (fp)

Kerstin Ekman (fp)

Jan-Erik Wikström (fp)

Karl-Göran Biörsmark (fp)

Charlotte Branting (fp)

Christer Eirefelt (fp)

Sigge Godin (fp)

Elver Jonsson (fp)

Lars Leijonborg (fp)

Ingela Mårtensson (fp)

Daniel Tarschys (fp)

Anne Wibble (fp)

Sören Norrby (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-03-11 Bordläggning: 1991-03-14 Hänvisning: 1991-03-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)