Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

Motion 1990/91:Ub86 av Marianne Jönsson och Agne Hansson (c)

av Marianne Jönsson och Agne Hansson (c)
Regeringen presenterar i propositionen vad man
betecknar som en satsning på miljöfrågor i högskolan.
Detta vore bra om man samtidigt föreslagit förstärkningar
på anslaget till grundutbildningen. Nu blir följden en
ytterligare minskad tilldelning till varje studerandeplats. Vi
motsätter oss detta.
I denna motion föreslår vi:en utökning av LIF-
anslaget med 750 000 
krkonsekvenskostnader för 2:a och 3:e året för att
möjliggöra en utökning med 15 platser på linjen för natur-
och resursplaneringatt finansieringen av den ettåriga
kompletteringsutbildningen vid högskolan ej får ske med
motsvarande minskning av anslaget D10, utan att nya
resurser tillförs.
Den treåriga miljölinjen
För att klara det ökande behovet av personer med
högskoleutbildning med tyngdpunkt i miljöskydd måste
ytterligare utbildningsinsatser göras. Det är då viktigt att
alla befintliga resurser inom miljöutbildningen tas tillvara.
Regeringen föreslår en utökning av platserna i Umeå från
62 till 90 med hänvisning till där befintliga resurser i form av
lärarkraft, lokaler, utrustning och påbörjad forskning.
Sådana resurser finns även vid miljö- och naturresurslinjen
vid högskolan i Kalmar. Utökningen av antalet platser i
Umeå tillgodoser inte behovet av arbetskraft med
miljöskyddsutbildning för södra och mellersta Sverige.
Vidare växlar natur- och miljöförhållandena starkt mellan
södra och norra Sverige. Kunskap om naturmiljön är en
väsentlig del av utbildningen i miljöskydd. Vi anser därför
att en utökning med 15 platser också måste ske vid linjen
för miljö- och naturresursplanering i Kalmar.
Vid högskolan i Kalmar bedrivs sedan 1977 en av såväl
studenter som avnämare mycket uppskattad
utbildningslinje, benämnd Miljö- och naturresurslinjen, om
120 p. 
Linjen är yrkesinriktad mot arbete på bl a 
miljö- och hälsovårdsförvaltningar, större
miljöpåverkande företag, gatukontor, länsstyrelsernas
naturvårdsenheter osv. Linjen är mycket eftersökt. Vid
senaste ansökningstillfället sökte 614 till 24 platser. Linjen
finansieras helt av LIF-anslaget.
Miljö- och naturresurslinjen har en tvärvetenskaplig bas
med tyngdpunkten i naturvetenskap, teknik och
samhällsvetenskap. Studenterna erhåller en
sektorstäckande utbildning avsedd att passa alla
verksamheter inom miljöskyddsområdet. Det tekniska
inslaget inom linjen har visat sig synnerligen värdefullt för
framförallt den privata sektorn och öppnat denna för
studenter med en utvecklad ekologisk grundsyn.
Miljö- och naturresurslinjen utgör ett exempel på hur en
nyinrättad tvärvetenskaplig institution med stöd av
högskolans övriga institutioner kan växa sig stark och ge
kvalitativ utbildning, vara riksrekryterande och ha höga
söktal.
Samtidigt med att institutionen har vuxit har det skapats
ett stimulerande forsknings- och utvecklingsklimat med
nära och effektiv kontakt mellan studenter och lärare. I
forskningsgruppen, som står under ledning av professor
Ann-Marie Jansson vid Askölaboratoriet, ingår ett tiotal
forskare.
Internationalisering av utbildningen har möjliggjorts
genom samarbete dels med School of Environmental
Sciences vid University of East Anglia, dels med tekniska
högskolan i Szczecin, Polen.
Genom den breda kunskaps- och erfarenhetsbas som
vuxit fram vid Miljö- och naturresurslinjen kan man erbjuda
ett vittförgrenat utbud av fort- och vidareutbildning. För att
meddela miljöskyddsutbildning på specialistnivå krävs ett
samlat resurstänkande.
UHÄ har i sin rapport 1990:6 om utbildning inom
miljöområdet definierat de fem nivåer som krävs för en
kvalitativt hög miljöskyddsutbildning. Miljö- och
naturresurslinjen vid högskolan i Kalmar har en sådan
bredd och ett sådant djup. En utökning med 15 platser
skulle ge ännu bättre kunskapsförsörjning genom att lärar-
och forskarresurserna breddades.
Kompletteringsutbildningen
Sedan ett år pågår i Kalmar landets första
påbyggnadsutbildning i miljöskydd för naturvetare. Det är
bra att regeringen nu föreslår en fortsättning. Det vi
däremot inte kan acceptera är att hela finansieringen
föreslås ske genom motsvarande minskning av anslaget D 0. 
Vi hemställer att finansieringen sker genom att nya
resurser tillförs utbildningen.

Hemställan

Med hänvisning till det ovan anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av utökade resurser till
miljöutbildningen vid högskolan i Kalmar.

Stockholm den 11 mars 1991

Marianne Jönsson (c)

Agne Hansson (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-03-11 Bordläggning: 1991-03-14 Hänvisning: 1991-03-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)