med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

Motion 1990/91:Ub83 av Ulla Orring (fp)

av Ulla Orring (fp)
I propositionen framhålls den ökande efterfrågan på
miljöutbildad specialistpersonal och därmed den brist på
bl.a. miljö- och hälsoskyddsinspektörer som föreligger.
Propositionen omfattar därför förslag till ett ökat antal
antagningsplatser på miljö- och hälsoskyddslinjen vid
universitetet i Umeå, från 62 till 90 budgetåret l99l/92.
Regeringen föreslår att finansiering av utökningen bör
ske genom neddragning av anslaget D l0 
Lokala och individuella linjer samt fristående kurser.
Regeringen hänvisar därvid till de förstärkningar av
utbildningsutbudet vid universitetet som beslutats av
riksdagen under de två senaste riksmötena.
Däremot framgår inte klart av propositionen hur
regeringen avser att finansiera den föreslagna utökningen
av miljö- och hälsoskyddsutbildningen under tiden efter
budgetåret l99l/92. Det förefaller emellertid sannolikt att
man tänker sig att även den skall ske genom neddragning av
anslaget D l0. 
Den sammanlagda minskningen av detta anslag skulle
därmed bli drygt 3,5 milj.kr.
De åsyftade förstärkningarna initierades av riksdagens
majoritet, mot regeringens vilja. Själva medelsanvisningen
fr.o.m. budgetåret l990/9l föreslogs av regeringen i
propositionen l989/90:l00 och baserades på ett detaljerat
underlag från universitetet i Umeå.
Den förstärkning av anslaget D l0 som skedde fr.o.m.
budgetåret l990/9l har av riksdagen avsetts möjliggöra en
utbyggnad av universitetets decentraliserade utbildning och
av distansundervisningen, behov som vitsordats av bl.a.
l987 års regionalpolitiska kommitté.
I regeringens proposition l990/9l:85 framgår bl.a. att
man anser att det föreligger ett behov av en utbyggd och
vidareutvecklad distansundervisning även på högskolenivå.
I det perspektivet ter det sig svårförståeligt att man
samtidigt föreslår en minskning av de resurser som fr.o.m.
innevarande budgetår ställts till förfogande för just detta
ändamål.
Finansiering av den föreslagna utökningen av miljö- och
hälsoskyddsutbildningen vid universitetet i Umeå bör
därför ske utan att det drabbar utbildningen vid Umeå
universitet.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om ökad utbildning av miljö- och
hälsoskyddsinpektörer vid universitetet i Umeå.

Stockholm den 11 mars l99l

Ulla Orring (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-03-11 Bordläggning: 1991-03-14 Hänvisning: 1991-03-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)