Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

Motion 1990/91:Ub81 av Lena Boström (s)

av Lena Boström (s)
Miljö- och hälsoskyddsutbildningen vid Umeå
universitet
Propositionen om en god livsmiljö omfattar förslag om
ett ökat antal antagningsplatser, från 62 till 90 fr.o.m.
budgetåret 1991/92, på miljö- och hälsoskyddslinjen vid
universitetet i Umeå.
Dessutom föreslår regeringen att finansieringen av
utökningen bör ske genom neddragning av anslaget D 10 
Lokala och individuella linjer samt fristående kurser.
Regeringen hänvisar därvid till de förstärkningar av
utbildningsutbudet vid universitetet som beslutats av
riksdagen under 1988/89 och 1989/90 års riksmöten.
Det framgår inte klart av propositionen hur regeringen
avser att finansiera den föreslagna utökningen av miljö- och
hälsoskyddsutbildningen under tiden efter budgetåret
1991/92. Det förefaller emellertid sannolikt att man tänker
sig att även den skall ske genom neddragning av anslaget D 10. 
Den sammanlagda minskningen av detta anslag
skulle därmed bli drygt 3,5 milj.kr.
Förstärkningarna initierades av riksdagens majoritet,
mot regeringens vilja. Själva medelsanvisningen fr.o.m.
budgetåret 1990/91 föreslogs av regeringen i propositionen
1989/90:100 och baserades på ett detaljerat underlag från
universitetet i Umeå.
Den förstärkning av anslaget D 10 
som skedde fr.o.m. budgetåret 1990/91 har av
riksdagen avsetts möjliggöra en utbyggnad av universitetets
decentraliserade utbildning och av distansundervisningen,
behov som vitsordats av bl.a. 1987 års regionalpolitiska
kommitté.
I regeringens proposition 1990/91:85 framgår bl.a. att
man anser att det föreligger ett behov av en utbyggd och
vidareutvecklad distansundervisning på högskolenivå. Jag
delar den uppfattningen. Jag är också väl medveten om
behovet av utbildning av ytterligare miljö- och
hälsoskyddsinspektörer och är positiv till förslaget om en
utökning av antalet utbildningsplatser vid Umeå
universitet. Finansieringen av den utökade miljöoch
hälsoskyddsutbildningen bör för budgetåret 1991/92 ske i
form av en omfördelning inom ramen för anslaget till Umeå
universitet, dock om möjligt utan någon minskning av
anslaget D 10. 
För att långsiktigt säkra utbildningen av miljö- och
hälsoskyddsinspektörer och vidareutveckla
distansundervisningen på högskolenivå bör dock ytterligare
medel tillföras i kommande budgetar.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om miljö- och
hälsoskyddsutbildningen och distansundervisningen vid
Umeå universitet.

Stockholm den 11 mars 1991

Lena Boström (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-03-11 Bordläggning: 1991-03-14 Hänvisning: 1991-03-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)