Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

Motion 1990/91:Ub80 av Birger Hagård och Hans Dau (m)

av Birger Hagård och Hans Dau (m)
Regeringen föreslår i prop. 1990/91:87 Näringspolitik för
tillväxt en utökning av antalet platser på miljö- och
hälsoskyddslinjen i Umeå samt vissa nya platser på
matematisk/naturvetenskaplig linje,
civilingenjörsutbildning och ingenjörsutbildning. Vidare
föreslås en mindre utökning av antalet platser på lokala och
individuella samt fristående kurser.
I motionerna 1990/91Ub575 Högskoleutbildning och
forskning samt 1990/91Ub824 Budgetfrågor inom
utbildningsdepartementets verksamhetsområde av Ann-
Cathrine Haglund m.fl. (m) har betydande förstärkningar
föreslagits för den högre utbildningen och forskningen,
bl.a. en utökning av anslaget för lokala linjer samt
fristående kurser med över 50 procent i förhållande till
regeringens förslag. Detta belopp skulle räcka till en
utökning av antalet utbildningsplatser med ca 15 000 
samt därtill en betydande kvalitetsförstärkning
jämfört med dagsläget.
Regeringen föreslår nu att anslagen till vårdyrken och
undervisningsyrken reduceras med 3,9 resp. 7,3 miljoner
kronor för att finansiera den ovan nämnda utökningen. Vi
kan inte acceptera den föreslagna neddragningen av
utbildningen inom dessa sektorer. I det moderata
alternativet täcks föreslagna kostnadsökningar av de förslag
vi lagt under den allmänna motionsperioden om ökning av
LIF-anslaget.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen avslår regeringens förslag att minska
anslaget D
7. Utbildning för vårdyrken med 3
920
000 kr.,
2. att riksdagen avslår regeringens förslag att minska
anslaget D
8. Utbildning för undervisningsyrken med 7
340
000 kr.

Stockholm den 6 mars 1991

Birger Hagård (m)

Hans Dau (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-03-11 Bordläggning: 1991-03-14 Hänvisning: 1991-03-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)