Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

Motion 1990/91:Ub77 av Bengt Westerberg m.fl. (fp)

av Bengt Westerberg m.fl. (fp)

Hemställan

Med hänvisning till vad som anförts i motion
1990/91:N33 hemställs
1. att riksdagen beslutar öka antalet intagningsplatser på
högskolan till hösten med 4 000 utöver regeringens förslag,
för vilket ett särskilt anslag om 100 milj.kr. ställs till
regeringens disposition för budgetåret 1991/92,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om anslags- och styrsystemet för
högskolan.

Stockholm den 6 mars 1991

Bengt Westerberg (fp)

Birgit Friggebo (fp)

Kerstin Ekman (fp)

Jan-Erik Wikström (fp)

Karl-Göran Biörsmark (fp)

Charlotte Branting (fp)

Christer Eirefelt (fp)

Sigge Godin (fp)

Elver Jonsson (fp)

Lars Leijonborg (fp)

Ingela Mårtensson (fp)

Daniel Tarschys (fp)

Anne Wibble (fp)

Hadar Cars (fp)

Kenth Skårvik (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-03-06 Bordläggning: 1991-03-11 Hänvisning: 1991-03-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)