med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

Motion 1990/91:Ub76 av Olof Johansson m.fl. (c)

av Olof Johansson m.fl. (c)

Hemställan

Med hänvisning till vad som anförts i motion
1990/91:N32 hemställs
1. att riksdagen hos regeringen begär förslag om en ökad
dimensionering av högskolan med 6 000 nya platser i
enlighet med vad i motionen anförts,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om fasta forskningsresurser till
samtliga högskolor,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om likvärdig regional fördelning av
utbildningsplatserna i högskolan i enlighet med vad i
motionen anförts,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om fyra nya universitet i Växjö,
Örebro, Karlstad och Sundsvall/Härnösand,
5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om nya högskolor i Kiruna och
Skellefteå,
6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om delning av högskolan i
Eskilstuna/Västerås,
7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om en högskola i södra delen av
Stockholms län,
8. att riksdagen anvisar 500 000 000 kr. att disponeras för
att i första hand finansiera de ökade lokalkostnaderna vid
en ökad dimensionering av högskolan i enlighet med vad i
motionen anförts,
9. att riksdagen till Utrustning m.m. för högskolan (nytt
anslag) för budgetåret 1991/92 anvisar 500 000 000 kr. i
enlighet med vad i motionen anförts,
10. att riksdagen till Forskarutbildning för budgetåret
1991/92 anvisar ytterligare 45 000 000 kr. utöver regeringens
förslag i enlighet med vad i motionen anförts,
11. att riksdagen till lokala och individuella linjer och
fristående kurser för budgetåret 1991/92 anvisar ytterligare
55 000 000 kr. utöver regeringens förslag i enlighet med vad
i motionen anförts.

Stockholm den 6 mars 1991

Olof Johansson (c)

Karl Erik Olsson (c)

Görel Thurdin (c)

Bertil Fiskesjö (c)

Karin Söder (c)

Gunnar Björk (c)

Gunilla André (c)

Pär Granstedt (c)

Börje Hörnlund (c)

Karin Israelsson (c)

Agne Hansson (c)

Per-Ola Eriksson (c)

Larz Johansson (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-03-06 Bordläggning: 1991-03-11 Hänvisning: 1991-03-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (22)