med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

Motion 1990/91:Ub72 av Ulla Berg m.fl. (s)

av Ulla Berg m.fl. (s)
I det av Bergslagsdelegationen initierade
planeringsarbetet för att kartlägga möjligheterna för
utveckling av utbildningar inom Bergslagsregionen under
1990-talet har samverkan etablerats mellan
gymnasieregionerna i Filipstad, Karlskoga och
Kristinehamn. De riktmärken som varit vägledande har
varit samverkan över kommungränser, sambruk mellan
olika utbildningsanordnare och koncentration av resurser i
syfte att motverka resurssplittring.
Målet är att genom sambruk koncentrera resurser så att
ett brett utbildningsutbud kan erbjudas och utvecklas i
regionen. Bergslagen har under senare år, i flera omgångar,
genomgått en omfattande strukturförändring. Denna
förändring har i stor utsträckning varit koncentrerad till den
förändrade situationen för järn- och stålindustrin samt dess
underleverantörer.
Den nya företagsstruktur som nu växer fram i
Bergslagen är i större utsträckning än tidigare baserad på
förädling av stål och metaller. I den förändringsprocess som
pågår för att förändra näringslivet i regionen är möjlighet
och tillgång till utbildning av stor betydelse.
Utbildning behövs för de människor som blir arbetslösa
genom strukturomvandlingsprocessen, och utbildning
behövs för att skapa ett näringsliv för framtiden.
Bergsskolan i Filipstad utbildar sedan många år
bergsskoleingenjörer. Bergsskolan är i grunden en
gymnasieutbildning, även om de som får sina examina har
kunskaper som motsvarar en kortare högskoleutbildning
med material- och produktionsinriktning. Behovet av och
efterfrågan på utbildade bergsskoleingenjörer är stora och
förväntas att förbli det även i framtiden.
Bergsskolan har inlett förhandlingar om samarbete med
tekniska högskolan i Luleå. Förutom utbyte på
undervisningområdet har förhandlingar inletts om ett
överförande till Filipstad av YTH-utbildningar med
stålindustriell respektive berg- och mineralteknikinriktning
som för närvarande bedrivs i Luleå.
Bergsskolan i Filipstad och stiftelsen Metec i Hällefors
planerar att samarbeta för en kvalificerad utbildning inom
området material och produktion. Bergsskolan och Metec i
samarbete kan ge utbildningen en inriktning med en
kombination av praktisk och teoretisk utbildning.
Som tidigare nämnts går utvecklingen i Bergslagen från
tillverkning av järn och stål mot en vidareförädling och
sluttillverkning av verkstadsprodukter. En utbildning som
anknyter till den utvecklingen är nödvändig, dels för att
tillgodose en ny industristruktur med kvalificerad
arbetskraft, dels för att de som blivit arbetslösa genom
strukturomvandlingsprocessen ska kunna beredas nya
arbeten.
Bergsskolan i Filipstad och Metec i Hällefors har den
kompetens som behövs för att utveckla en utbildning som
svarar mot de krav som ställs för att utveckla kompetensen
i Bergslagsregionen till framtida behov.
Regionala och lokala arbetsmarknadsmyndigheter i
samverkan med Bergsskolan och Metec har möjlighet att
utveckla modeller för utveckling av personal som tidigare
varit verksam inom stålindustrin. Grundutbildningen inom
material- och produktionsteknik kan genomföras av
komvux på lokal nivå under överinseende av Bergsskolan.
Avslutningen av utbildningen genomförs vid
Bergsskolan i samarbete med Metec. En utredning bör
också genomföras för att se möjligheten till och
konsekvenserna av en omvandling av den senare delen av
utbildningen på Bergsskolan till en
högskoleingenjörsutbildning på 80 poäng inom material-
och produktionsteknik, dels på metallområden, dels på
berg- och mineralteknikområdet.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
[att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att utnyttja tillgängliga resurser
vid Bergsskolan i Filipstad och Metec i Hällefors för
utbildning av personal som friställts i samband med den
pågående strukturomvandlingen i Bergslagen,1]
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att utreda möjligheten till och
konsekvenserna av ett genomförande av YTH-utbildningar
i Filipstad,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om en omvandling av Bergsskolans
slututbildning till en 80-poängs
högskoleingenjörsutbildning.

Stockholm den 6 mars 1991

Ulla Berg (s)

Bo Finnkvist (s)

Maud Björnemalm (s)

1 1990/91:A20
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-03-06 Bordläggning: 1991-03-11 Hänvisning: 1991-03-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (5)