Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

Motion 1990/91:Ub71 av Arne Kjörnsberg m.fl. (s)

av Arne Kjörnsberg m.fl. (s)
Regeringens proposition om näringspolitik för tillväxt är
ett betydelsefull bidrag i arbetet för att genomföra en
strukturomvandling av vårt näringsliv på ett för människor
och regioner så gynnsamt sätt som möjligt.
Arbetsmarknaden i Sjuhäradsbygden i allmänhet, och
näringslivet i synnerhet, står inför utomordentligt stora
omstruktureringsproblem. De akuta svårigheterna beror på
den snabba nedgången inom tekobranschen. Till detta skall
läggas att regionens hela näringsliv måste förändras. En stor
del av sysselsättningen finns i branscher som är
kostnadskänsliga, 41 procent mot 28 procent i riket. Vad
gäller andelen sysselsatta inom kompetensbaserad
verksamhet var förhållandet det motsatta, 22 procent i
Sjuhäradsbygden mot 31 i riket. (Källa: Regionalpolitiska
utredningen)
Utbildningsnivån inom länet och speciellt
Sjuhäradsbygden är låg. Av SCB:s skrift ''Regionalt
perspektiv på högskolan'' framgår att Älvsborgs län har
bland de lägsta värdena på övergång från gymnasium till
högskolestudier, 17 procent mot riksgenomsnittets 21. Ett
annat mått på samma sak är den s.k. rekryteringstätheten,
alltså antalet högskolenybörjare i förhållande till
befolkningen i åldern 18--64 år. Även här ligger länet under
riksgenomsnittet, men ännu mer alarmerande är att, av de
som ägnar sig åt studier, endast 22 procent studerar inom
länet. Erfarenhetsmässigt vet man att svårigheterna att få
tillbaka dem som utbildar sig utom länet är stora.
När de nya ingenjörsutbildningarna byggs upp har
högskolan i Borås fått ett alltför lågt antal platser. Totalt
kommer det att finnas 6 410 nybörjarplatser på 80-
poängsutbildningarna.
Till detta kommer förslag i den nu aktuella
propositionen på ytterligare 180, vilket ger 6 590 totalt.
Antalet intagningsplatser till teknisk linje på
gymnasieskolan är 12 700. Man räknar således med att
hälften av eleverna skall fortsätta till 80-poängsstudier.
I Sjuhäradsbygden finns det 480 gymnasieplatser på
teknisk linje, men endast 150 platser för 80-
poängsutbildning. Om högskolan i Borås skulle ha
genomsnittligt samma tilldelning som riket skulle
utbildningsvolymen i Borås vara 220 platser. Högskolan i
Borås har i nu berörd proposition inte erhållit en enda ny
plats.
För att kunna åstadkomma den önskade, och absolut
nödvändiga, övergången från kostnadskänsligt till
kompetensbaserat näringsliv krävs en generell höjning av
utbildningsnivån i regionen genom ett ökat antal
studerande vid högskolan i Borås. Detta kan bl.a. ske
genom att den utbyggnad av ingenjörsutbildningen som nu
sker påskyndas och utökas.
En lämplig åtgärd i detta sammanhang är att ge
högskolan i Borås möjlighet att snabbare bygga ut
ingenjörsutbildningarna genom att starta ytterligare en linje
under 1991/92 genom omfördelning av redan tilldelade
resurser. Som sista högskola i landet får nu högskolan i
Borås resurser för att genomföra en fördjupningsutbildning
på ekonomlinjen. Detta bör kompletteras med ett ökat
utbud av lokala linjer och fristående kurser i första hand
inom teknik och ekonomi.
I Borås finns en betydande resurs i form av statens
provningsanstalt, SP, som genom sin personal och
utrustning kan spela en viktig roll som samarbetspartner för
högskolan i Borås. Det bör finnas mycket stora möjligheter
för SP att tillsammans med högskolan medverka i
teknikspridning i regionen. En sådan samverkan
förekommer, men former för hur denna kan utökas,
förbättras och förstärkas bör utredas.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av att högskolan i Borås
tilldelas ytterligare 30 nybörjarplatser på ingenjörslinjerna,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att högskolan i Borås får
möjlighet att snabbare bygga ut ingenjörsutbildningarna
genom att starta ytterligare en linje under 1991/92 genom
omfördelning av redan tilldelade resurser,
[att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av att utveckla
samarbetet mellan högskolan i Borås och statens
provningsanstalt.1]

Stockholm den 6 mars 1991

Arne Kjörnsberg (s)

Lahja Exner (s)

Berndt Ekholm (s)

1 1990/91:N41
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-03-06 Bordläggning: 1991-03-11 Hänvisning: 1991-03-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)