Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

Motion 1990/91:Ub68 av Inge Carlsson m.fl. (s)

av Inge Carlsson m.fl. (s)
Utökad utbildning vid universitetet i Linköping
I propositionen om näringspolitik för tillväxt för
regeringen fram många goda förslag till kraftfulla satsningar
för att utveckla svenskt näringsliv. Ett av dessa är förslaget
till utökning av den tekniska utbildningen. Regeringen
föreslår därvid en utökning av antalet nybörjarplatser vad
det gäller civilingenjörs- och ingenjörsutbildning och
utbildning på matematisk-naturvetenskaplig linje.
Dessutom föreslås en ökning av LIF-anslaget. Vi finner
ökningen välmotiverad men otillräcklig.
Av de skäl som framförs i proposition 1990/91:87 anser
vi att en ytterligare utbyggnad av utbildning som syftar till
att främja näringslivets tillväxt bör genomföras. Vi
begränsar oss därvid till den utbyggnad som bör genomföras
vid universitetet i Linköping. Det stora problemet där är de
mycket begränsade resurserna vad det gäller LIF-anslaget
(anslaget för lokala och individuella linjer och fristående
kurser). Detta gör det mycket svårt att genomföra det
arbete med att utveckla och pröva nya utbildningsalternativ
och utbildningskombinationer som högskolorna själva
eljest har möjlighet att genomföra inom anslagets ram. För
att möjliggöra detta men också för attgenomföra
kvalitetsförbättringar och innovationerinrätta nya
påbyggnadsutbildningarge ett tillfredsställande utbud av
distansutbildning och övrig utbildning för regionen
(exempelvis pågår en undersökning av möjligheterna att ge
ett utbud av fristående kurser i västra Östergötland)ge ett
godtagbart utbud av kurser för fort- och vidareutbildning
ge ett godtagbart utbud av ämnes- och
fördjupningskurserge ett utbud av kurser inom
miljöområdet
är en kraftfull förstärkning av LIF-anslaget till
universitetet i Linköping nödvändig.
Vad det gäller ingenjörsutbildningen föreslås i
propositionen inrättandet av en dataingenjörsutbildning i
Linköping under kommande år. Om riksdagen finner att
ytterligare ingenjörsplatser bör inrättas, utöver dem som
föreslås i budgetpropositionen 1989 och i proposition
1990/91:87, bör 30 nybörjarplatser avse en
dataingenjörsutbildning i Linköping. Utbildningen kan
starta fr.o.m. hösten 1991.
Det vore vidare önskvärt att utöka antalet
nybörjarplatser på den nya matematisk-naturvetenskapliga
linjen vid Linköpings universitet med 20 i stället för med 15
som regeringen föreslår.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av ökade
utbildningsinsatser vid Linköpings universitet.

Stockholm den 6 mars 1991

Inge Carlsson (s)

Maj-Inger Klingvall (s)

Viola Furubjelke (s)

Sonia Karlsson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-03-06 Bordläggning: 1991-03-11 Hänvisning: 1991-03-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)