Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

Motion 1990/91:Ub64 av Jan Fransson m.fl. (s)

av Jan Fransson m.fl. (s)
Regeringens proposition 1990/91:87 om näringspolitik
för tillväxt har som en av sina utgångspunkter, att utbildning
och kontinuerlig kompetensuppbyggnad är av central
betydelse för näringslivets förnyelse. Därigenom skapas ny
kunskap, nya färdigheter och nya attityder. Som en följd av
detta resonemang föreslår regeringen i propositionen en
utökning av insatserna på högskoleområdet. Bl.a. föreslås
en utökning av platsantalet inom den naturvetenskapliga
högskoleutbildningen, civilingenjörsutbildningen och den
nya ingenjörsutbildningen fr.o.m. budgetåret 1991/92.
Vidare föreslås en förstärkning av anslaget för lokala och
individuella linjer samt fristående kurser.
Konsekvenserna av förslagen blir emellertid, tyvärr, för
några västsvenska högskolor, däribland Skövde, inte
särskilt goda. Inga nya resurser tillförs högskolan i Skövde.
Högskolan i Skövde, en av landets små högskolor
För att garantera den grundläggande kvaliteten i
framtidens högskolesystem måste alla högskolor ges en
tillräckligt omfattande verksamhet som bas. Det är
uppenbart att högskolan i Skövde ännu inte har uppnått
tillräcklig storlek för att få den stadga som långsiktigt krävs.
Således behövs bl.a. ytterligare medel för
näringslivsinriktad fördjupningsutbildning (inom kurser
och linjer), för utbildning inom andra fakultetsområden
(språk och naturvetenskap kan nämnas som exempel) samt
ytterligare resurser för FoU.
Skaraborg är i ovanligt hög grad beroende av en positiv
utveckling inom verkstadsindustrin i allmänhet och
fordonsindustrin i synnerhet. Den svenska bilindustrins
konkurrensförmåga har en avgörande roll för utvecklingen i
stora delar av Skaraborg under 1990-talet. Problemen inom
bilindustrin drabbar Skaraborg betydligt hårdare än
kriserna i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet.
Därtill skall läggas att verkstadsindustrin är stark i
Skaraborg. Den typ av kunskapsintensiv industri som
verkstadsindustrin utgör har mycket stora behov av
kompetensutveckling.
Den senaste utvecklingen på arbetsmarknaden visar
med all tydlighet att Skaraborg är lika utsatt som andra
delar av landet som av tradition har ansetts som
problematiska. Den nuvarande varselstatistiken i
Skaraborg är djupt oroande.
Vi vet också att utbildningsnivån bland
industrisysselsatta snarare är lägre i Skaraborg än i Sverige
för övrigt. Forskning och utveckling räknat i FoU-årsverken
har en blygsam plats i vårt läns industrier. Det är olyckligt
att Skaraborg, i jämförelse med andra län, har mycket få
högskoleplatser i förhållande till folkmängden.
Det är därför nödvändigt att högskolan i Skövde tillförs
ytterligare resurser i minst samma omfattning som övriga
högskolor av detta slag i riket. Således bör ingenjörs- och
datautbildningen förstärkas. Dessutom bör anslaget för
lokala och individuella linjer och fristående kurser ges en
ökad dimensionering.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om tilldelning av ytterligare platser
inom ingenjörs- och datautbildning vid högskolan i Skövde,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om förstärkning av anslaget Lokala
och individuella linjer samt fristående kurser vid högskolan
i Skövde.

Stockholm den 6 mars 1991

Jan Fransson (s)

Sven-Gösta Signell (s)

Birgitta Johansson (s)

Kjell Nordström (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-03-06 Bordläggning: 1991-03-11 Hänvisning: 1991-03-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)