Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

Motion 1990/91:Ub60 av andre vice talman Christer Eirefelt m.fl. (fp, c, m)

av andre vice talman Christer Eirefelt m.fl. (fp, c, m)
Högskolan i Halmstad
Vid högskolan i Halmstad finns idag flera utbildningar
som är intressanta när det gäller att skapa tillväxt i
ekonomin. Dit hör t.ex. linjerna för utvecklingsingenjörer,
mekatronikingenjörer och ADB-ekonomer.
Industrin i olika delar av landet ägnar utbildningen i
Halmstad mycket stort intresse. Den forskning som bedrivs
vid högskolan ligger också inom framtidsområden. Det
gäller t.ex. ''parallelldatorteknik'' och ''ekonomistyrning i
teknikbaserade företag''. I anslutning till högskolan har en
teknikby byggts upp och en fristående stiftelse kompletterar
högskolans forskningsprogram inom områden som är
viktiga inte minst i ett tillväxtperspektiv.
Mot denna bakgrund är det obegripligt att regeringen i
sin proposition för tillväxt, där bl.a. föreslås fler platser vid
ett antal högskolor, inte utökar antalet utbildningsplatser
vid högskolan i Halmstad.
Enligt regeringens förslag skall antalet platser vid
landets högskolor nästa budgetår öka med 350 utöver de 1 600 
man tidigare föreslagit. UHÄ har begärt en ökning
med 6 000 
platser.
Regeringen skriver i propositionen att man vid
fördelningen av de ytterligare utbildningsplatserna tagit
hänsyn till såväl regional utveckling som tillväxt i ekonomin
som helhet.
Enligt vår uppfattning tyder den uteblivna ökningen vid
högskolan i Halmstad på motsatsen!
Det är uppenbart att skolans utbildningar är intressanta
utifrån ett nationellt tillväxtperspektiv. Strukturen på
Hallands näringsliv, med många mindre företag och relativt
få som idag tillverkar högteknologiska produkter, är
ytterligare motiv för en satsning på länets högskola.
Liksom i flertalet län ökar antalet arbetslösa och mycket
få lediga platser anmäls. I det här sammanhanget är det
särskilt viktigt att uppmärksamma situationen för
ungdomarna. Andelen arbetslösa under 20 år ökar
snabbare i Halland än i riket som helhet. Mellan januari
1990 och januari 1991 ökade antalet arbetslösa i denna
grupp från 153 till 307. Det faktum att Halland har få
högskoleplatser är förmodligen ett av skälen till dessa
mycket oroväckande siffror.
Enligt vår uppfattning måste en ökad satsning därför
göras också på högskolan i Halmstad.
Den totala utökning regeringen nu föreslår, men som
alltså inte kommer Halmstad till del, är inte tillräcklig. Det
är önskvärt att öka antalet platser i den omfattning UHÄ
föreslagit.
Denna ytterligare ökning måste också innefatta ett
väsentligt ökat antal platser vid högskolan i Halmstad.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om en utökning av antalet
utbildningsplatser vid högskolan i Halmstad.

Stockholm den 6 mars 1991

Christer Eirefelt (fp)

Sven Eric Lorentzon (m)

Ivar Franzén (c)

Margareta Fogelberg (fp)

Nic Grönvall (m)

Rolf Kenneryd (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-03-06 Bordläggning: 1991-03-11 Hänvisning: 1991-03-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)