med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

Motion 1990/91:Ub59 av Carl-Johan Wilson och Ingrid Ronne-Björkqvist (fp)

av Carl-Johan Wilson och Ingrid Ronne-Björkqvist (fp)
I propositionen föreslår regeringen en utökning av
platsantalet inom ett antal högskoleutbildningar. Motivet
är, att insatserna på högskoleområdet är av grundläggande
betydelse i ett fortsatt tillväxtperspektiv.
Vi anser, att sådana förstärkningar av högskolans
resurser bör erbjudas regioner med en sådan
näringslivsstruktur att en tillväxt är trolig.
Propositionen föreslår inte någon förstärkning för
högskolan i Jönköping, trots att näringslivet i regionen
starkt efterfrågar ökat antal platser på bl.a. ekonom- och
ingenjörsutbildningarna.
Vi har i motionerna 1990/91:Ub651, Ub652 och Ub653
föreslagit vissa utökningar av antalet platser vid högskolan
i Jönköping. Med denna motion aktualiseras våra förslag
även i anslutning till propositionen Näringspolitik för
tillväxt.
1. Ekonomlinjens vid högskolan i Jönköping
fördjupningsblock
Vi föreslår, att högskolan i Jönköping erhåller medel för
ytterligare 30 studerande inom ekonomlinjens
fördjupningsblock.
Vid högskolan i Jönköping drevs t.o.m. 1988/89
fördjupningsblocket av ekonomlinjen i samverkan med
högskolan i Växjö. Därefter har högskolan i Jönköping
erhållit egna medel för 30 studerande inom
fördjupningsblocket medan medel för de återstående 30
fortfarande tilldelas högskolan i Växjö.
Så gott som samtliga 60 studerande, som påbörjar
studier vid ekonomlinjen i Jönköping, önskar fullfölja
studierna i Jönköping. Eftersom statliga medel för 30 av
studerandeplatserna i fördjupningsblocket fortfarande
tillfaller högskolan i Växjö, kan inte alla beredas plats i
Jönköping. Flertalet av de ekonomistuderande väljer då
hellre att delta i fristående kurser vid högskolan i Jönköping
än att fullfölja ekonomutbildningen i Växjö. Därmed
belastas anslaget för fristående kurser på ett sätt som inte är
avsikten.
Vi anser, att högskolan i Jönköping bör erhålla medel för
fullständig ekonomutbildning för samtliga 60 studerande,
som påbörjar utbildningen i Jönköping och att erforderliga
medel därför överförs från högskolan i Växjö till högskolan
i Jönköping.
2. Markanläggningsingenjörer vid högskolan i
Jönköping
Vi föreslår, att en ingenjörsutbildning med inriktning
markanläggning anordnas vid högskolan i Jönköping
och att antalet nybörjarplatser på
ingenjörsutbildningslinjerna vid högskolan i Jönköping
därför utökas från 210 till 240.
Ökningen av antalet platser kan finansieras inom ramen
för den ökning, som föreslås i folkpartiet liberalernas
partimotion.
Behovet av personal med goda kunskaper om drift och
underhåll av markanläggningar -- vatten, avlopp, trafik,
gatunät etc. -- är stort. Utöver civilingenjörsutbildningen
saknas adekvat ingenjörsutbildning för denna sektor. Det är
därför angeläget att även den nya ingenjörsutbildningen
tillgodoser sektorns behov i form av en särskild utbildning
inom byggnadsingenjörslinjen.
Vid högskolan i Jönköping finns god kompetens för att
anordna en tvåårig utbildningslinje, som ger kunskaper och
färdigheter i kommunikationsförsörjning (väg- och
trafikfrågor, kollektivtrafik mm.), tekniska
försörjningssystem (vatten och avlopp, fjärrvärme
m.m.) samt anläggningar (broar, vattenverk, hamnar
m.m.).
Utbildningen inom de tre huvudområdena bör behandla
planering, projektering, byggande samt drift med
tyngdpunkt på underhåll, förbättring och förnyelse av
infrastrukturer.
3. Anslag för lokala och individuella linjer samt
fristående kurser vid högskolan i Jönköping
Vi föreslår, att högskolan i Jönköping 1991/92 tilldelas
460 årsstudieplatser för lokala och individuella linjer samt
fristående kurser -- det sk. LIF-anslaget. Förslaget
motsvarar antalet platser 1990/91 men innebär en ökning
med 60 årsstudieplatser i förhållande till regeringens
proposition.
Ökningen av antalet platser kan finansieras inom ramen
för den ökning, som föreslås i folkpartiet liberalernas
partimotion.
LIF-anslaget är avsett att tillgodose flera
utbildningsbehov -- grundläggande utbildning,
påbyggnadsutbildning, fortbildning och vidareutbildning.
Anslaget är särskilt viktigt för det förnyelse- och
utvecklingsarbete som pågår i Jönköpings län under
medverkan av högskolan i Jönköping. Vi anser därför, att
det är synnerligen angeläget, att antalet årsstudieplatser ej
minskas.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att högskolan i Jönköping skall
tilldelas medel för ytterligare 30 studerande inom
ekonomlinjens fördjupningsblock,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att vid högskolan i Jönköping
anordna 2-årig högskoleingenjörsutbildning med inriktning
markanläggning,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att utöka antalet nybörjarplatser
på ingenjörsutbildningslinjerna vid högskolan i Jönköping
från 210 till 240,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att högskolan i Jönköping skall
tilldelas 460 årsstudieplatser för lokala och individuella
linjer samt fristående kurser.

Stockholm den 6 mars 1991

Carl-Johan Wilson (fp)

Ingrid Ronne-Björkqvist (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-03-06 Bordläggning: 1991-03-11 Hänvisning: 1991-03-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (8)