Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

Motion 1990/91:Ub52 av Jan Hyttring och Kjell Ericsson (c)

av Jan Hyttring och Kjell Ericsson (c)
Under allmänna motionstiden i januari 1991 väckte
undertecknade motionärer en motion 1990/91:Ub631 som
behandlade utökade resurser för högskolan i Karlstad. I nu
föreliggande proposition om näringspolitik för tillväxt tar
regeringen upp frågor och förslag för den högre
utbildningen och forskningen. Regeringens förslag innebär
att högskolan i Karlstad får vissa resursförstärkningar för
fristående kurser och ökat platsantal för teknisk utbildning.
Denna ökning åstadkommer regeringen i huvudsak genom
omfördelning av den totala ramen för universitet och
högskolor.
I en partimotion från centern angående rubr proposition
ställs krav på en ökning av 6 000 årsstudieplatser och
väsentligt utökade resurser för fristående kurser och
utrustning. Vi ansluter oss till dessa krav och föreslår att
högskolan i Karlstad inom denna ram tilldelas ökade medel
utöver regeringens förslag för fristående kurser och kurser
för fortbildning.
I den av centern föreslagna utökade ramen på 6 000
årsstudieplatser ryms en betydligt större satsning på
civilingenjörsutbildningen än vad regeringen föreslår i
denna proposition. Vi föreslår att en del av de utökade
platserna för civilingenjörsutbildningen läggs ut på
högskolan i Karlstad i samverkan med i första hand
Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.
Genom den av centern -- i partimotionen -- föreslagna
resursförstärkningen får högskolan i Karlstad goda
möjligheter att utvecklas till universitet före år 2000, vilket
väl överensstämmer med den satsning på högre utbildning
och forskning som centern vill genomföra.

Hemställan

Med hänvisning till det ovan anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen föreslås om ökad platstilldelning och ökade
resurser för fristående kurser och fortbildning för högskolan
i Karlstad,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen föreslås om utläggning av
civilingenjörsutbildning till högskolan i Karlstad.

Stockholm den 6 mars 1991

Jan Hyttring (c)

Kjell Ericsson (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-03-06 Bordläggning: 1991-03-11 Hänvisning: 1991-03-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)