Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

Motion 1990/91:Ub48 av Lennart Brunander (c)

av Lennart Brunander (c)
I regeringens proposition om ''näringspolitik för tillväxt''
finns inte Sjuhäradsbygden med. Jag tycker att det är
anmärkningsvärt att regeringen behandlar
Sjuhäradsbygden på detta sätt. Regeringen har under
hösten på flera sätt blivit uppmärksammad om den situation
som föreligger och vilken utveckling som under det senaste
året varit rådande i Älvsborgs län och då speciellt i
Sjuhäradsbygden. Framförallt är det tekoindustrin som har
stora problem. Problem som inte löser sig själva. En del av
problemen är till och med skapade av de beslut som
regeringen medverkat till, jag tänker då i första hand på den
uppsägning av multifiberavtalet och därmed följande
borttagande av begränsningarna av lågprisimporten, som
regeringen initierat. Jag tänker också på regeringens beslut
att inte medverka till att försvaret köpte och sydde sina nya
uniformer i Sverige. Regeringens passivitet när det gäller
investeringar i järnvägar och vägar drabbar också
Sjuhäradsbygden hårt.
För någon månad sedan var industriminister Rune Molin
i Borås på en tekodag. Det var inte mycket han hade med
sig den gången heller, men litet var det ändå, t.ex. så skulle
högskolan få mer resurser. Men inte ens det finns med i
denna proposition om tillväxt och satsningar på bl.a.
högskolor. Detta är mycket allvarligt eftersom högskolan
har en viktig roll att spela i den omdaning och uppbyggnad
av näringslivet som måste ske.
Jag har i en motion i januari, motion 1990/91:Ub554 ''Slå
vakt om Sjuhäradsbygden'', beskrivit den situation som då
rådde. Situationen har inte blivit bättre därefter. Nu börjar
de långtidsarbetslösa bli utförsäkrade. Som jag beskrev
redan då så är utvecklingen av långtidsarbetslösa i
Sjuhäradsbygden mycket alarmerande.
Förväntan var stor, att det skulle komma förslag i den nu
aktuella propositionen om satsning på utbildning, insatser
för teko, färdigställande av riksväg 41, investeringar för
pendeltåg Borås--Göteborg och en tidtabell för byggande
av Götalandsbanan. Att det skulle komma ett ett
Sjuhäradspaket.
Jag skall i denna motion ta upp frågan om ytterligare
ökade resurser till högskolan. I övrigt har jag redan lagt
förslag i motion 1990/91:Ub554.
Slå vakt om Sjuhäradsbygden
I denna motion finns de förslag som om de genomfördes
skulle ge en vändning av utvecklingen här i
Sjuhäradsbygden. Jag återger förslagen i korthet.
Teko
Samma importregler som EG för tekoprodukter
Utvecklingslån för tekoföretagenEtt nytt
utvecklingsprogram för teko (borde funnits med i denna
proposition om näringslivets tillväxt)Ändrade
upphandlingsregler för stat, kommun och landstingEn
socialklausul för upphandling av tekovaror
Jordbruk, miljö
En kraftig satsning på biobränslenÅkerjorden
utnyttjas och landskapet hålls öppet
Småföretag
Sänkta arbetsgivaravgifter för små företag
Rättvisare skatteregler för små företag
Högskolan
Inrättandet av en 50 poängs barnskötarkurs
Inrättandet av en fritidspedagoglinjeInrättandet av en
professur inom tekoVidareutveckling av
tekoutbildningarTefo i sin helhet till BoråsSIND:s
program teko sköts av Proteko i Borås
Nyföretagande
Ett BB för nyföretagande i anslutning till högskolan i
BoråsFortsatt satsning på småföretag via SIFU
Järnvägar--vägar
Pendeltrafik på järnvägen mellan Borås--Göteborg
Starta byggandet av GötalandsbananAtt riksväg 41 byggs
färdigt med start omedelbartBeläggning av det mindre
vägnätet
Statlig utlokalisering
Del av postgirot till BoråsAnnan utlokalisering
som kan bli aktuell
AMS
Satsning på utbildningÄven pengar till
beredskapsarbeten
Förstärkning av utbildningarna vid högskolan i Borås
Det är anmärkningsvärt att det i propositionen inte finns
några ytterligare satsningar på högskolan i Borås, det borde
varit en naturlig satsning för framtiden. Borås högskola är
fortfarande en liten högskola och är, för att spela den roll
den kan göra bygden, i behov av ytterligare resurstillskott.
Det vore lämpligt att i detta sammanhang göra den
ytterligare satsning som industriministern lovade vid sitt
besök i Borås i januari.
Utöver de satsningar som jag föreslog i motion
1990/91:Ub554 föreslår jag nu en utbyggnad av
ingenjörsutbildningen i Borås. Borås har många sökande
till de tekniska linjerna, men endast 30 % 
av de sökande kommer in. Vid full utbyggnad, enligt
nuvarande planer, kommer det att finnas 150
intagningsplatser till ingenjörsutbildningen (80 poäng). Det
skall då ställas mot antalet ansökningar som alltså är mer än
tre gånger så stort.
Det finns ett mycket stort behov av utbildning av
byggnadsingenjörer, varför det i rådande situation vore
lämpligt att nu starta en sådan linje. Det finns redan en
grund för denna utbildning genom den verksamhet som
redan finns vid Statens Provningsanstalt. Kommunen har
åtagit sig att ordna lokaler för denna utbildning.
Utbildningen kan alltså startas utan att kostnaderna blir
stora.
Från högskolan har påtalats behovet av att öka
resurserna för fristående kurser. Dessa kurser är viktiga för
vidareutbildning och skulle kunna ge många i bygden
möjlighet att bygga på den utbildning de redan har. För att
kunna öka utbudet av fristående kurser behöver högskolan
ett ytterligare anslag på 0,5 miljoner kronor per år.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen beslutar om en utökning av
ingenjörsutbildningen vid högskolan i Borås,
2. att riksdagen beslutar att starta en utbildning för
byggnadsingenjörer vid högskolan i Borås,
3. att riksdagen beslutar att anslå ytterligare 0,5 milj.kr.
till högskolan i Borås för fristående kurser.

Stockholm den 5 mars 1991

Lennart Brunander (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-03-06 Bordläggning: 1991-03-11 Hänvisning: 1991-03-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)