Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

Motion 1990/91:Ub44 av Åke Selberg m.fl. (s)

av Åke Selberg m.fl. (s)
I regeringens s.k. tillväxtproposition föreslås att
ytterligare 10 platser på civilingenjörslinjen tillförs
högskolan i Luleå.
För att stärka den miljötekniska utbildningen vid
högskolan i Luleå bör även antalet platser vid väg- och
vatten- samt samhällsbyggnadstekniklinjerna utökas med
30. En utökning skulle ge ett bättre resursutnyttjande och
svara mot en stark efterfrågan från såväl studenter som
arbetsmarknad. Antalet ansökningar har ökat markant på
bägge linjerna.
En utökning av platsantalet skulle också tillgodose
samhällets ökade intresse av miljövård och miljöteknik och
ansluta till de av UHÄ tidigare föreslagna förstärkningarna
av den miljötekniska forskningen i Luleå.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om utökat antal platser vid väg- och
vatten- samt samhällsbyggnadstekniska linjerna vid
högskolan i Luleå.

Stockholm 6 mars 1991

Åke Selberg (s)

Sten-Ove Sundström (s)

Monica Öhman (s)

Bruno Poromaa (s)

Leif Marklund (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-03-06 Bordläggning: 1991-03-11 Hänvisning: 1991-03-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)