Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

Motion 1990/91:Ub43 av Marianne Andersson i Vårgårda m.fl. (c)

av Marianne Andersson i Vårgårda m.fl. (c)
Det är glädjande att regeringen nu insett att tillgången
till högre utbildning är nödvändig för att skapa tillväxt och
utveckling. Däremot har man inte tagit konsekvenserna av
detta i regeringens proposition 1990/91:87, den så kallade
tillväxtpropositionen. De ökningar som där föreslås är
överlag alldeles otillräckliga.
Vad värre är, medvetet eller omedvetet, har samtliga
små högskolor i Västsverige helt hamnat utanför alla
förstärkningar. Däremot lär de få vara med och betala de
andras eftersom alla föreslagna utökningar ska finansieras
inom anslagen för högskolan.
Att Sverige har en låg utbildningsnivå i förhållande till
våra konkurrentländer har uppmärksammats på senare tid.
Befolkningen i Västsverige har lägre utbildningsnivå än
genomsnittet i landet. Eftersom utbildning är en av
drivkrafterna för utveckling borde det ha varit en
självklarhet att Västsverige i det läget skulle få del av
utbildningssatsningarna. Än mer självklart borde det vara
eftersom arbetslösheten här ökar snabbare än någon
annanstans. Västsveriges konjunkturkänsliga näringsliv
torde även regeringen känna till.
Vad gör då regeringen? Jo, den blygsamma satsning som
görs sker överallt utom här. Vi anser att det är en
upprörande kortsiktighet och nonchalans mot en region.
För oss är det en självklarhet att högskolorna i Borås,
Trollhättan/Uddevalla, Skövde och Halmstad ska få del av
satsningarna på ingenjörsutbildningarna. Dessutom
föreslår vi att dessa högskolor tilldelas 1 milj kr vardera av
LIF-anslaget (anslaget för lokala linjer och fristående
kurser) utöver regeringens förslag. Detta är nödvändigt för
att kunna starta de utbildningar som är nödvändiga för att
dessa skolor ska utvecklas. Den nya högskolan i
Trollhättan/Uddevalla bör också ha en ytterligare
tilldelning på 500 000 kr. för att få möjlighet att bygga upp
biblioteksfunktionen.
Centern har i en partimotion föreslagit 55 miljoner mer
än regeringen till LIF-anslaget och 6 000 nya platser inom
linjesystemet. Detta ger utrymme för de föreslagna
utökningarna

Hemställan

Med anledning av det anförda hemställs
1. att riksdagen beslutar att högskolorna i
Trollhättan/Uddevalla, Borås, Skövde och Halmstad får del
i satsningen på ingenjörsutbildningen,
2. att riksdagen beslutar att högskolorna i
Trollhättan/Uddevalla, Borås, Skövde och Halmstad
tilldelas vardera 1
000
000 kr. ur LIF-anslaget utöver regeringens förslag,
3. att riksdagen beslutar att högskolan i
Trollhättan/Uddevalla tilldelas 500
000 kr. för att bygga upp en biblioteksfunktion.

Stockholm den 5 mars 1991

Marianne Andersson (c)

i Vårgårda

Gunilla André (c)

Elving Andersson (c)

Ingvar Karlsson (c)

i Bengtsfors
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-03-06 Bordläggning: 1991-03-11 Hänvisning: 1991-03-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)