Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

Motion 1990/91:Ub40 av Rune Johansson m.fl. (s)

av Rune Johansson m.fl. (s)
Förverkligandet av förslagen i regeringens proposition
''Näringspolitik för tillväxt'' innebär en kraftfull satsning för
utvecklingen av vårt lands ekonomiska styrka. Som ett led i
denna satsning föreslås bland annat att antalet platser inom
högskolan ökas. Denna förstärkning av
högskoleutbildningen inom främst det tekniska området är
viktig för att skapa tillväxt.
För de regionala högskolorna i Västsverige föreslås dock
inte vare sig någon utökning av antalet platser inom
ingenjörsutbildningen eller några ytterligare resurser till
lokala och individuella linjer och fristående kurser.
Högskolan i Trollhättan/Uddevalla skall betjäna en
region som till en del består av Fyrstadskommunerna. Men
högskolan skall också betjäna omfattande
glesbygdsområden i Dalsland och norra Bohuslän.
Gemensamt för hela detta geografiska verksamhetsområde
är dess ensidiga beroende av bilindustrin där
sysselsättningen nu minskar kraftigt.
I nästan alla Dalslandskommunerna dominerar företag
som är underleverantörer till bilindustrin. Den minskade
produktionen av bilar har lett till personalminskningar vilka
slår mycket hårt i denna glesbygd. I Trollhättan har SAAB
Automobile AB minskat och planerar att minska antalet
anställda med över 3 000.
För 
att ge regionen nödvändiga möjligheter till
industriell förnyelse och en ny struktur behövs större
satsningar på högskoleutbildningen. Högskolan i
Trollhättan/Uddevalla bör därför få del av de satsningar
som görs i samband med tillväxtpropositionen.
De föreslagna resurserna bör därför omfördelas så att
nämnda högskola får del av såväl det ökade antalet
ingenjörsplatser som ett högre anslag för lokala linjer och
fristående kurser.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av en utbyggnad av
högskolan i Trollhättan/Uddevalla.

Stockholm den 26 februari 1991

Rune Johansson (s)

Lennart Nilsson (s)

Lisbet Calner (s)

Britt Bohlin (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-03-06 Bordläggning: 1991-03-11 Hänvisning: 1991-03-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)