med anledning av prop. 1990/91:58 Psykiatrisk tvångsvård, m.m.

Motion 1990/91:So36 av Arne Andersson i Gamleby och Lena Öhrsvik (s)

av Arne Andersson i Gamleby och Lena Öhrsvik (s)
I rubr. proposition föreslås ny lagstiftning om psykiatrisk
tvångsvård samt ändringar i påföljdsregler för psykiskt
störda lagöverträdare m.m.
Omorganisation av den psykiska vården har sedan en
längre tid pågått i vårt land. Oavsett de slutliga resultaten
av pågående förändringar och med anledning av riksdagens
kommande beslut kommer det även fortsättningsvis att
finnas behov av psykiatrisk tvångsvård.
Inom landet finns f.n. i Västervik 10 s.k. fasta platser för
psykiatrisk tvångsvård. Det är som vi ser det utomordentligt
angeläget att de resurser i form av tillgång till kvalificerad
personal, lokaler, m.m. som finns i Västervik tillvaratas och
utvecklas i den framtida organisationen för psykiatrisk
vård.
Starka önskemål finns hos flera landsting och hos
kriminalvården om ett bibehållande av fasta paviljongen i
Västervik bl.a. på grund av att man själv inte anser sig klara
av dessa patientgrupper och på grund av ett bra
vårdinnehåll.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om fasta platser för psykiatrisk vård
vid Västerviks sjukhus.

Stockholm den 13 december 1990

Arne Andersson
i Gamleby (s)

Lena Öhrsvik (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1990-12-13 Bordläggning: 1991-01-10 Hänvisning: 1991-01-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)