med anledning av prop. 1990/91:58 Psykiatrisk tvångsvård, m.m.

Motion 1990/91:So33 av Hans Göran Franck m.fl. (s)

av Hans Göran Franck m.fl. (s)

Hemställan

Med hänvisning till vad som anförts i motion
1990/91:Ju14 hemställs
1. att riksdagen beslutar att jämka i propositionens
förslag i enlighet med vad som angetts i motionen punkt 5,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
att förstärkta och förbättrade resurser till den slutna
psykiatriska vården skyndsamt bör tillgodoses enligt vad
som anges i motionen,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om huvudmannaskapet för den
rättspsykiatriska undersökningsverksamheten.

Stockholm den 13 december 1990

Hans Göran Franck (s)

Anita Johansson (s)

Magnus Persson (s)

Ines Uusmann (s)

Håkan Strömberg (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1990-12-13 Bordläggning: 1991-01-10 Hänvisning: 1991-01-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)