med anledning av prop. 1990/91:58 Psykiatrisk tvångsvård, m.m.

Motion 1990/91:Ju17 av Britta Bjelle m.fl. (fp)

av Britta Bjelle m.fl. (fp)

Hemställan

Med hänvisning till vad som anförts i motion
1990/91:So41 hemställs
1. att riksdagen beslutar att förslagen till ändringar i
brottsbalken 29:3, 30:6 och 36:13 justeras så att termerna
''själslig abnormitet'' (BrB 29:3) samt ''sinnessjukdom'' och
''sinnesslöhet'' (BrB 30:6 och 36:13) behålls, medan
begreppet ''annan själslig abnormitet av så djupgående
natur, att den måste anses jämställd med sinnessjukdom''
utmönstras ur BrB 30:6 och 36:13,
2. att riksdagen beslutar att övriga förslag till ändringar i
brottsbalken justeras i enlighet med denna terminologi,
3. att riksdagen justerar övrig lagtext i konsekvens
härmed,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts rörande fortsatt utredning av
påföljdssystemet för psykiskt störda lagöverträdare.

Stockholm den 13 december 1990

Britta Bjelle (fp)

Lars Sundin (fp)

Kjell-Arne Welin (fp)

Bengt Harding Olson (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 1990-12-13 Bordläggning: 1991-01-10 Hänvisning: 1991-01-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (8)