med anledning av prop. 1990/91:58 Psykiatrisk tvångsvård, m.m.

Motion 1990/91:Ju13 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Hemställan

Med hänvisning till vad som anförts i motion
1990/91:So32 hemställs
1. att riksdagen avslår regeringens proposition 1990/91:58
om psykiatrisk tvångsvård m.m. såvitt avser de delar som
bereds av justitieutskottet,
2. att riksdagen -- om yrkandet om avslag på
propositionen i denna del avslås -- avslår regeringens förslag
om ändring i 31 kap. 3 § Brottsbalken som avser
rättspsykiatrisk undersökning vid tvångsvård,
3. att riksdagen -- om yrkandet om avslag på
propositionen i denna del avslås -- som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen anförts om psykisk
störning,
4. att riksdagen -- om yrkandet om avslag på
propositionen i denna del avslås -- som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen anförts om specifika
indikationer som definierar vad som anses vara psykisk
sjukdom av en grad som kräver rättspsykiatrisk vård.

Stockholm den 13 december 1990

Gudrun Schyman (v)

Berith Eriksson (v)

Margó Ingvardsson (v)

Jan-Olof Ragnarsson (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 1990-12-13 Bordläggning: 1991-01-10 Hänvisning: 1991-01-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (8)