med anledning av prop. 1990/91:190 Ombildning av Stadshypotek

Motion 1990/91:N134 av Lars Norberg m.fl. (mp)

av Lars Norberg m.fl. (mp)
Denna proposition är ytterligare ett exempel på att
regeringen föreställer sig att all finansiell företagsamhet
skall ske i aktiebolagsform.
Miljöpartiets grundinställning är att näringsverksamhet
i stor utsträckning kan ske i andra associationsformer där
inte det egoistiska vinstintresset och avsaknaden av
personligt ansvar är huvudprincipen, så som när det gäller
aktiebolagsformen. Den ensidiga betoningen av
vinstmaximeringsprincipen torde leda till att människor
påverkas i att följa den principen. I stället vore det
angeläget att stimulera människor att arbeta för det
gemensamma bästa. Det finns anledning att se kritiskt på
aktiebolagsformen.
Författaren Olof Lagercrantz har levererat en svidande
kritik av aktiebolagssystemet (i boken ''Min första krets''):
Med aktiebolaget tog samhället ett väldigt steg mot
anonymitet. Det blev möjligt att handla utan att smutsa sina
händer, att mörda utan att se någon falla, att suga ut utan
att se någon svälta. Det var det första steget på väg mot ett
samhälle där man trycker på knappar för att utlösa krig och
mekaniserar alla mänskliga funktioner. Aktiebolaget var
början på ett liv i abstraktionernas värld där människan
lämnades långt bakom och robotarnas herravälde började.
Och vidare:
Men aktiebolagslagen var mer än så. Den var den
perfekta dödsfällan för vår civilisation ty med den hade en
mekanism introducerats som inte blott lyfte ansvaret från
den enskildes skuldror utan styrde sig själv utan ingripande
av enskildas vilja. Den var en perfekt kvarn för att mala
undergång åt släktet. Den såg till att inga spärrar fanns när
råvarorna, som jordklotet samlat sedan millioner år,
förverkades i snabbast möjliga takt. Den gynnade krig
genom att koppla rustningsindustrin till sin segervagn. Den
fungerade över alla gränser, arbetade alldeles särskilt
effektivt under krigen, påverkades av inga partiers program
eller demonstrationsparoller, malde undergång så perfekt
att man måste häpna av beundran. Det mest
beundransvärda var att även när alla människor började
förstå kunde kvarnen inte hejdas ty den var oupplösligen
sammankopplad med framåtskridandets och släktets
lyckobegrepp.
Lagercrantz' kritik kan förefalla överdriven om man ser
på småföretag som drivs i aktiebolagsform, där är ju inte
heller ägandet anonymt, men kritiken avser stora företag
med många aktieägare.
Det finns ett antal verksamhetsformer som är inriktade
på att främja det gemensamma bästa, som borde bli föremål
för mer positivt intresse och utveckling:
Kooperativa företag av många olika slag
Ekonomiska föreningar Sparbanker Stiftelser
Ömsesidiga försäkringsbolag
Till denna kategori kan man även räkna
hypoteksföreningarna och hypotekskassorna. Vi är
medvetna om att uppgiften att konkurrera på
kreditmarknaden och samtidigt bygga upp ett ökat eget
kapital medför svårigheter för hypoteksföreningarna. Detta
borde dock ej nödvändiggöra att man förkastar den
solidariska principen till föremål för den individualistiska.
Vi är övertygade om att man kan finna vägar att
tillskjuta kapital på ett solidariskt sätt och menar att
regeringen borde använda sin kreativitet i samarbete med
berörda intressenter för att finna sådana vägar.
Stadshypotek består av en central kassa och 20
hypoteksföreningar där kassan svarar för
kapitalanskaffningen och föreningarna för utlåningen.
Genom regeringens förslag skapas ett enda företag, d.v.s.
man tar ett stort steg mot storskalighet och centralisering
vilket strider mot miljöpartiets grundvärderingar.
Vi föreslår därför att propositionen avslås och att staten
tillfälligtvis går in och ser till att kapitaltäckningskraven
täcks i avvaktan på förslag till förändrade arbetsformer som
medger kapitaltillskott utan att den ömsesidiga
arbetsformen överges.
Skulle vårt avslagsyrkande inte vinna riksdagens bifall
yrkar vi i andra hand på att det egna kapital som kassan och
föreningarna sedan starten 1909 har tjänat in genom
avgifter och räntenetto skall få stanna i verksamheten och
ej inbetalas till staten som ju inte investerat medel i
verksamheten utan enbart ställt en riskgaranti.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen avslår proposition 1990/91:190,
2. att riksdagen hos regeringen begär förslag till sådan
förändring av Stadshypotekskassans arbetsformer att
kapitaltäckningskraven kan tillgodoses utan övergång till
aktiebolagsform.
3. att riksdagen, vid avslag på yrkandena 1 och 2, som sin
mening ger regeringen till känna att någon inbetalning av
medel till staten från det nybildade Stadshypotek AB ej bör
ske.

Stockholm den 17 maj 1991

Lars Norberg (mp)

Krister Skånberg (mp)

Paul Ciszuk (mp)

Per Gahrton (mp)

Kjell Dahlström (mp)

Gösta Lyngå (mp)

Kent Lundgren (mp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-05-17 Bordläggning: 1991-05-21 Hänvisning: 1991-05-22

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)