med anledning av prop. 1990/91:190 Ombildning av Stadshypotek

Motion 1990/91:N130 av Allan Ekström (m)

av Allan Ekström (m)
I övergångsbestämmelse p 4 till den föreslagna lagen om
Konungariket Sveriges stadshypotekskassa tilläggs
regeringen befogenhet att förordna att
''stadshypotekskassan skall till staten betala ett belopp som
svarar mot kassans värde före fusionen''. Beloppet antages
uppgå till cirka fem miljarder kronor.
Stadshypotekskassan är ej ett statligt organ. Som
lagrådet framhållit framgår icke vilken den konstitutionella
grunden (enligt 2 kap regeringsformen) är för den
tvångsvisa förmögenhetsöverföring varom fråga är. Den
som påstår sig göra ett laga fång är enligt vår
rättsordning skyldig att ange vilken rättstiteln är. Enligt
departementschefen skapas rättstiteln genom det förutsatta
riksdagsbeslutet, vilket innebär att ianspråktagandet av
annans egendom blir rättsenligt först genom själva
beslutet om ianspråktagande. Riksdagsbeslutet skulle
således få läkande verkan. Denna argumentation låter ej
övertygande.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen avslår proposition 1990/91:190 i vad den
avser p.
4 av övergångsbestämmelserna till lag om Konungariket
Sveriges stadshypotekskassa.

Stockholm den 15 maj l991

Allan Ekström (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-05-17 Bordläggning: 1991-05-21 Hänvisning: 1991-05-22

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)