med anledning av prop. 1990/91:154 Rörelseregler för bank m.m.

Motion 1990/91:N109 av Rolf L Nilson m.fl. (v)

av Rolf L Nilson m.fl. (v)
I propositionens förslag kring bankverksamhet föreslås
att bankerna skall få möjlighet till att bedriva finansiell
leasing och factoring i sin egen rörelse. Det kan vara positivt
och kan betyda att en del oseriösa småskuttare på området
försvinner ur marknaden.
Förvärvsregler
Propositionen föreslår att bankerna skall få ökad
möjlighet att förvärva aktier. Vi motsätter oss detta och
vidhåller de principer som säger att kreditgivning och
ägande skall hållas isär.
I propositionen hänvisar regeringen till EG-anpassning.
Det stämmer inte då bilden inom EG är mycket splittrad. I
Tyskland finns möjligheten för banker att äga aktier, medan
den inte finns i andra EG-länder. Propositionen hävdar att
bankernas utvidgade möjlighet att äga aktier skulle leda till
en viss breddning av ägandet i näringslivet, vilket för var
och en, som vet hur svenskt näringsliv är organiserat måste
framstå som fel.
Vi föreslår avslag eftersom ett utvidgat aktieägande
skulle leda till ytterligare maktkoncentration inom svenskt
näringsliv. Dessutom finns stora risker för
intressekonflikter i samband med kreditgivning.
Branschglidning i den finansiella sektorn
Vi avvisar de förslag propositionen har om att banker
och försäkringsbolag skall få äga aktier i varandra och ingå
i samma koncern. Det betyder att vi avvisar en ytterligare
maktkoncentration inom dessa områden. Även regeringen
är medveten om detta och skriver också att det innebär att
inflytandet över kapitalmarknaden koncentreras till färre
grupperingar (s.
67).
Dessutom vill vi vända oss mot den press som
försäkringsbolag och banker sätter på regering och riksdag
genom att genomföra sammanslagningar innan riksdagen
ens har haft uppe förslagen till diskussion och beslut. Denna
nonchalans mot riksdagen måste på varje sätt motarbetas.
Vi föreslår därmed också avslag på propositionens
förslag om bank och försäkringsbolag i samma
holdingbolagskoncern och banks ägande av aktier i
försäkringsbolag.
Vi föreslår med utgångspunkt i det vi sagt ovan att
finansbolag inte bör kunna ha det bestämmande inflytandet
över försäkringsbolag. Samma åsikt har Bankinspektionen.
Vi avvisar försäkringsbolags ägande i banker och andra
finansiella företag och anser att man här mycket väl kan
invänta den försäkringsutredning som arbetar.
Propositionen för ett resonemang om att invänta
utredningen, men vill ändå skynda på vissa beslut. Varför
denna brådska?
Utländska finansieringsföretags möjlighet att etablera
sig i Sverige stödjer vi utifrån utgångspunkten att hårdare
konkurrens kan betyda bättre villkor för kunderna.
Däremot har vi svårt att se vikten av att finansbolag med
riskfylld utlåning skall få möjlighet att ge ut obligationer då
det kan urholka även de statliga obligationernas rykte som
stabila papper.
Vi föreslår i likhet med kreditmarknadskommittén och
bankinspektionen att straff i form av böter eller fängelse
erfodras för den som bedriver obehörig
finansieringsverksamhet och avvisar därmed
propositionens förslag om enbart vitesförfarande.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen avslår regeringens förslag att banker skall
få möjlighet att förvärva aktier i enlighet med vad som
anförts i motionen,
2. att riksdagen avslår regeringens förslag att banker och
försäkringsbolag skall få äga aktier i varandra och ingå i
samma koncern,
3. att riksdagen hos regeringen begär förslag om ändring
i lagen om finansbolag vad gäller bestämmande inflytande
över försäkringsbolag i enlighet med vad som anförts i
motionen,
4. att riksdagen avslår regeringens förslag om
finansbolags möjlighet att ge ut obligationer i enlighet med
vad som anförts i motionen,
5. att riksdagen avslår regeringens förslag om
vitesförfarande i samband med obehörig
finansieringsverksamhet.

Stockholm den 23 april 1991

Rolf L Nilson (v)

Bengt Hurtig (v)

Lars Bäckström (v)

Lars-Ove Hagberg (v)

Maggi Mikaelsson (v)

Karl-Erik Persson (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-04-23 Bordläggning: 1991-04-24 Hänvisning: 1991-04-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (10)