Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1990/91:Ub196 av Britta Bjelle (fp)

av Britta Bjelle (fp)
Psykologutbildning vid Umeå universitet
Regeringen föreslår i propositionen en ökning av antalet
nybörjarplatser vid landets universitet och högskolor.
Regeringen har valt att låta ökningen ske inom ramen för
de lokala och individuella linjerna samt de fristående
kurserna -- det s.k. LIF-anslaget.
Antalet utbildade och legitimerade psykologer har
minskat kraftigt i antal sedan psykologlinjen infördes 1982.
Pensionsavgångarna inom psykologkåren kommer att bli
stora i slutet på seklet. Det har också visat sig att
minskningen kommer att bli större än vad man tidigare
räknade med eftersom många psykologer trappar ned sin
arbetstid mot slutet av sin yrkesverksamma ålder. Dessutom
har efterfrågan på psykologer ökat. Sammantaget har detta
lett till en stor psykologbrist i hela landet. Men mest av allt
märks bristen i inlandet och allra störst är bristen i
Norrland.
Studenterna på psykologlinjen vid Umeå universitet är
mycket attraktiva på arbetsmarknaden. Många blir
erbjudna arbete redan under den sista terminen av sina
studier. Den stora bristen på psykologer leder också till att
flera kommuner omvandlar psykologtjänster till
socionomtjänster eftersom de inte kan få behöriga
sökanden. Samtidigt beklagar kommunerna detta, eftersom
de har behov av psykologer och bara ser alternativet att
anställa socionomer som en nödlösning.
Jag anser att det är nödvändigt att öka antalet
studieplatser på psykologlinjen vid Umeå universitet. Det
finns kapacitet att utbilda ytterligare 10 psykologer per år
vid universitet. Jag föreslår därför att riksdagen beslutar att
antalet intagningsplatser på psykologlinjen vid Umeå
universitet skall utökas med 10 platser och att ekonomiskt
utrymme för detta skapas genom en motsvarande
neddragning på det totala LIF-anslaget.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen beslutar att öka antalet utbildningsplatser
på psykologlinjen vid Umeå universitet i enlighet med vad i
motionen anförts.

Stockholm den 8 maj 1991

Britta Bjelle (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-05-08 Bordläggning: 1991-05-13 Hänvisning: 1991-05-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)