Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1990/91:Ub193 av Mats Lindberg m.fl. (s)

av Mats Lindberg m.fl. (s)
För att behandla barn och vuxna med röst-, tal- och
språkstörningar spelar logopederna en mycket viktig roll. I
dag finns dock stora svårigheter att klara
logopedverksamheten, särskilt i Norrlandstingen. Av
närmare 40 inrättade tjänster är nästan hälften vakanta.
Värst är situationen i Norrbotten.
Till detta kommer att ytterligare logopedtjänster skulle
behöva inrättas för att motsvara de ökande behoven.
Regeringsrätten har t.ex. slagit fast att utvecklingsstörda
enligt lagen om särskilda omsorger skall ha företräde vid
behandling av logoped. Socialstyrelsen redovisade 1985 att
Norrlandstingen hade inrättat en tjänst per 100 000 invånare
mot 2,5 för riket som helhet.
I dag finns logopedutbildning förlagd till Stockholm,
Göteborg och Lund med tillsammans 48 intagningar per år,
således ingen utbildning norr om en linje Stockholm--
Göteborg.
Det bästa sättet att långsiktigt komma till rätta med
bristen på logopeder i norra sjukvårdsregionen är att en
utbildning med förslagsvis 12 årsplatser förläggs till Umeå.
Effekterna av t.ex. läkar-, tandläkar- och
sjukgymnastutbildningarna för norra regionens försörjning
med vårdpersonal visar tydligt på vikten av att få
utbildningen förlagd till det egna området. Det är ingen
tillfällighet att de områden i Syd- och Mellansverige som i
dag har logopedutbildning också har den högsta andelen
inrättade och besatta tjänster.
Efter framställning från samverkansnämnden för norra
sjukvårdsregionen har rektorsämbetet vid Umeå universitet
tillsatt en särskild arbetsgrupp som skall ta fram förslag till
uppläggning av en logopedutbildning för Norrlandstingen
förlagd till Umeå med delar av praktiktjänstgöringen ute i
regionen.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av utbildning av
logopeder vid Umeå universitet.

Stockholm den 7 maj 1991

Mats Lindberg (s)

Monica Öhman (s)

Britta Sundin (s)

Nils-Olof Gustafsson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-05-08 Bordläggning: 1991-05-13 Hänvisning: 1991-05-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)