med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1990/91:Fi53 av Lars Norberg m.fl. (mp)

av Lars Norberg m.fl. (mp)
Arbetsmarknadspolitiken
Bakgrund
I miljöpartiets huvudmotion i anslutning till
kompletteringspropositionen har vi påpekat att Sveriges
allvarligaste och långvariga kris är den ekologiska. Om man
kunde räkna in värdet av de förluster i form av
naturresurser, biologisk mångfald och miljö som
kontinuerligt uppstår på grund av våra nuvarande
produktions- och konsumtionssystem i ekonomiska termer
skulle man förmodligen finna att vi i Sverige liksom i resten
av världen har en kontinuerlig ''negativ tillväxt''.
Till den ökande förlust som samhället upplever av den
fysiska utarmningen kommer den negativa effekten av att
människor saknar arbete vilket för de flesta innebär en stor
förlust av livskvalité. Man är ut stånd att svara för sin egen
försörjning och upplever sig som ''obehövlig''. Vi har i dag
i industrivärlden en stor arbetslöshetskris. Den är än värre
i u-världen. Fortfarande är den ganska lindrig i Sverige,
men den förvärras och den slår framför allt hårt mot mindre
orter med någon eller några få dominerande industrier.
Det är uppenbart att Sverige befinner sig i en
konventionell ekonomisk kris. De tydligaste tecknen är
växande underskott i bytesbalansen, minskad efterfrågan
på våra exportvaror, sjunkande företagsvinster och stigande
arbetslöshet.
Delvis är krisen självförvållad. Vi har låtit
kostnadsnivån och konsumtionsnivån stiga snabbare än
produktiviteten, samtidigt som vi upplever en internationell
lågkonjunktur som ännu ej nått botten. Våra problem är
ingalunda unika. USA och Storbrittanien har exakt samma
problem och en arbetslöshet som ligger långt över vår. Det
är betydelsefullt för oss eftersom de är betydande
köparländer -- exempelvis för vår bilexport. Det är också
viktigt att notera eftersom de har varit nyliberalernas
politiska föredömen.
Regeringens förhoppning är att den svenska och
internationella krisen har nått botten och att vi kan se fram
mot stabilisering och ekonomisk tillväxt. Eftersom vårt land
är extremt exportberoende är sådana spådomar
utomordentligt vanskliga. Lågkonjunkturen kan bli både
djupare och långvarigare än ekonomerna i allmänhet
föreställer sig, i all synnerhet som det finns en
underliggande global ekologisk kris som förvärras för varje
år. Detta kan utläsas exempelvis av den statistik som
Worldwatch Institute har publicerat sedan åtskilliga år.
Aktiv sysselsättningspolitik behövs
Så som framgår av propositionen är det regeringens
förhoppning att krisen skall bli kortvarig. Regeringen
förlitar sig på en överbryggningspolitik som huvudsakligen
baserar sig på AMS-insatser: arbetsförmedling,
kompletteringsutbildning och omskolning. Miljöpartiets
uppfattning är att detta -- om än välbetänkt -- är
otillräckligt. Vi menar att det behövs stimulansåtgärder
inom ekonomin i form av statliga beställningar, men med
en sådan inriktning att de samtidigt minskar den ekologiska
krisen och arbetslöshetskrisen. Mer om detta senare.
Budgetunderskott och underskott i bytesbalansen
framtvingar en ekonomisk skuldsättning för att upprätthålla
konsumtionen och levnadsstandard -- en konsumtion som i
sin tur innebär ökad ekologisk skuldsättning.
Miljöpartiet har i ett stort antal motioner framlagt
förslag till satsningar på sådana projekt och aktiviteter som
är inriktade på att minska den ekologiska skulden,
restaurera miljön och utnyttja förnybara naturresurser på
ett miljövänligt sätt.
Alla dessa åtgärder innebär att man kombinerar en
resursbevarande miljöpolitik med den ekonomiska politik
som minskar både den ekonomiska skuldsättningen och
arbetslösheten.
Vi har i anslutning till trafik-, energi- och miljöbudgeten
föreslagit större anslag än regeringen i detta syfte.
Anslag över budgeten till dessa ändamål är i dagens
djupnande arbetslöshetskris otillräckligt. Det behövs en
kraftfull omläggning av energi- och transportsystemen så att
vi kommer bort från de stora energi- och miljöproblemen:
uran, kol, olja och fossilgas. Staten måste påskynda en
omläggning. Investeringsmedel vid sidan av driftsbudgeten
måste fram. Den växande arbetslösheten är det andra
motivet för detta.
Sälj delar av Vattenfall
För att ej belasta budgeten föreslår vi att staten säljer ut
tillgångar som lika bra kan förvaltas av andra och satsar på
nya miljövänliga investeringar inom trafik- och
energiområdena. Statens största samlade tillgångar finns i
Vattenfall och televerket. Regeringen har nu aktualiserat
Vattenfalls kommande organisation. En försäljning av delar
av Vattenfall skulle kunna finansiera satsningar som både
gagnar miljön och skapar arbete inom branscher som annars
riskerar stor arbetslöshet.
Vi har i andra motioner, bland annat vår näringspolitiska
motion föreslagit att Statens vattenfallsverk skall delas upp
i flera företag som delvis försäljs. Det viktigaste är
försäljningen av vattenkraftverken till de regioner där de är
belägna. Härigenom uppnås samtidigt ett antal
grundläggande mål för grön politik:
a. Vi bryter ett maktmonopol som genom sin
marknadsdominerande ställning utvecklat och konserverat
ett miljöskadligt energisystem -- kärnkraften -- och bromsat
effektiv energianvändning genom sin lågprispolitik inriktad
enbart på att öka konsumtionen samtidigt som man aktivt
bekämpat effektiv elproduktion i form av kraftvärme.
Likaledes har man på skilda sätt bromsat satsningar på
inhemsk förnybar energi.
b. Vi ger de regioner där vattenkraftverken ligger makt
över dessa resurser och rätt till den vinst de ger.
c. Vi främjar en verklig och effektiv konkurrens på
elmarknaden i stället för det oligopolsystem som nu råder.
d. Vi kan frigöra investeringsmedel -- ca 10 miljarder
kronor per år -- som genom statens förmedling kan leda till
arbete inom områden som annars blir hänvisade till
arbetslöshet eller meningslös omskolning. Investeringar
som leder till ekologiskt sunda transport- och energisystem.
I våra näringspolitiska-, trafikpolitiska och energipolitiska
motioner har vi mer i detalj angivit förslag för detta.
De statliga medlen kan dels direkt investeras av staten i
form av investeringar i banor och rullande material hos SJ,
dels ställas till förfogande i form av lån på fördelaktiga
villkor inom både transport- och energiområdena. Det kan
gälla lån med låg realränta till kommuner för utbyggnad av
spårvägar, spårbilsnät, trådbussnät. Det kan också gälla lån
till energieffektivisering inom industri- och
byggnadssektorn eller till industrier som utvecklar
utrustning för förnybar energi: biobränslen, biogas,
metanoltillverkning, solenergi och vindkraft.
Dessa insatser bör kunna skapa tiotusentals jobb inom
sektorer som just nu drabbas av arbetslöshet:
Entreprenadindustrin genom byggande av spårvägar och
järnvägar, bilindustrin och dess underleverantörer genom
byggande av rullande material, krigsmaterialindustrin
genom byggande både av delar till transportmedel och
utrustningar för förnybar energi i både produktions- och
konsumtionsledet.
Det är vår övertygelse att kraftfulla statliga beställningar
är en väg att frigöra personbilsindustrins och dess
underleverantörers liksom krigsmaterielindustrins
kapacitet för andra och mer miljö- och människovänliga
verksamheter. Vi bedömer det som viktigt eftersom man
bör hysa stor oro för dessa industriers framtid inom sina
nuvarande verksamhetsområden.
Genom statliga investeringar och stöd på alternativa
områden skapas dessutom förutsättningar att få fram
intressanta nykonstruktioner som kan bli av intresse på
exportmarknaden allteftersom intresset för
energihushållning och förnybar energi växer ute i världen.
Vi har i tidigare motioner framlagt konkreta yrkanden
beträffande försäljningen av Vattenfall (1990/91:N42
yrkandena 10 och 11).
Vattenfall är bara ett alternativ
En extra insats om 10 miljarder kronor per år bör kunna
skapa några tiotusental arbetstillfällen. Det räcker
sannolikt inte till. Staten bör därför överväga om inte
ytterligare utförsäljning av statliga tillgångar kan användas
för att bygga upp vårt ekonomiska och ekologiska kapital.
Det finns åtskilliga statliga företag som lika bra eller bättre
kunde skötas av privata intressen. Om det aktualiseras
bör -- såsom vi alltid påpekar -- aktierna i första hand
erbjudas till de anställda och till invånare på den ort där
företaget finns.

Hemställan

Med hänvisning till vad som ovan anförts hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna de
metoder som enligt motionen bör användas för att skapa
arbete och alternativ sysselsättning vid företag som annars
riskerar stor arbetslöshet, samtidigt som man investerar i
nya ekonomiska och ekologiska tillgångar i landet.

Stockholm den 10 maj 1991

Lars Norberg (mp)

Krister Skånberg (mp)

Anna Horn af Rantzien (mp)

Carl Frick (mp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-05-08 Bordläggning: 1991-05-13 Hänvisning: 1991-05-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)