med anledning av prop. 1990/91:149 Radio- och TV-frågor

Motion 1990/91:K92 av Kjell-Arne Welin m.fl. (fp)

av Kjell-Arne Welin m.fl. (fp)
I propositionen anger regeringen att tre bolag i Sveriges
Radio-koncernen kommer bildas för att ansvara för
programverksamheten. Ett bolag vardera för
utbildningsradion, ljudradion samt TV.
Detta kan innebära att lokalradions självständighet vad
gäller sändning och program krymper. Detta skulle vara
olyckligt. Därför är det av största vikt att lokalradion även
i framtiden garanteras frihet i såväl programutbud som
sändningstid.
Lokalradion har i sin nuvarande utformning ett stort
berättigande, och detta får inte reduceras.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om lokalradions självständighet vad
gäller programutbud och sändningstid.

Stockholm den 16 april 1991

Kjell-Arne Welin (fp)

Siw Persson (fp)

Margitta Edgren (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-04-16 Bordläggning: 1991-04-17 Hänvisning: 1991-04-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)