med anledning av prop. 1990/91:149 Radio- och TV-frågor

Motion 1990/91:K90 av Göran Engström (c)

av Göran Engström (c)
I propositionen föreslås att Sveriges Radio-koncernen
ska tillföras ett medelstillskott utöver nuvarande
medelstilldelning med 600 miljoner kronor under en
fyraårsperiod med början 1992. Medelstilldelningen ska
värdesäkras. Dock utgör en del av de anvisade
reformmedlen eller 200 miljoner kronor pengar som ska
frigöras genom i första hand rationaliseringar och
organisatoriska förändringar inom koncernen.
Rationaliseringar därutöver får utnyttjas inom
verksamheten.
I propositionen föreslås de organisatoriska
förändringarna bl.a. bestå i att nuvarande Lokalradion och
Riksradion slås samman till ett ljudradioföretag. Även om
uppdraget att sända radioprogram i allmänhetens tjänst
föreslås oförändrat och public service-rollen därmed
upprätthålls innebär förslaget att fördelningen av resurser
mellan riksradio och lokalradio helt kommer att ske inom
det tilltänkta ljudradiobolaget. Riksdagen föreslås endast ta
ställning till huvuddragen i den företagsstruktur som bör
uppnås medan den interna företagsorganisationen bör
bestämmas av det tilltänkta bolaget. Detta accentueras
också av att det i propositionen framhålls att bolaget ska
ansvara för fördelning och placering av sändningstid.
Jag anser att en framtida ny organisation för rundradion
måste garantera lokalradions fortsatta existens och
utveckling. I den mån bildandet av ett ljudradiobolag
bedöms vara den mest ändamålsenliga och rationella
formen är det viktigt att lokalradion ges en självständig roll
och del i den ökade anslagstilldelningen. Det finns enligt
min uppfattning skäl befara att i de opreciserade förslag
som propositionen redovisar vad gäller det tilltänkta
ljudradiobolaget lokalradions existens och fortlevnad
riskeras i bolagsledningens egna prioriteringar i ett läge med
begränsade ekonomiska resurser.
Detta skulle vara djupt olyckligt då lokalradion genom
sin publika framgång och därmed självklara roll erövrat i
genomsnitt en tredjedel av lyssnarna. Exempelvis Radio
Dalarna har genom publikundersökningar fått kvitto på att
man lyckats. 36 % av länets befolkning i åldern 9--99 år
lyssnar varje vardag på Radio Dalarna. Lokalradion har
under sin existens visat sig effektiv, flexibel och med små
resurser kunna producera och sända program med hög
kvalitet och service till allmänheten. Framför allt det
flexibla arbetssättet gör att lokalradion runt om i landet
med betydligt mindre resurser lyckas sända ca fyra gånger
så många sändningstimmar som riksradions tre kanaler.
Det är inte min avsikt att nedvärdera riksradions
verksamhet. Men jämförelsen belyser ändå med vilken
framgång som lokalradion lyckats etablera sig hos
lyssnarna.
Lokalradion har enligt min mening många viktiga
funktioner. Genom lokalradion sker en decentralisering av
nyhetsutbudet. Det som händer i regionen kommer snabbt
ut till medborgarna och de får möjlighet att reagera.
Serviceinformationen och bevakningen av kulturliv och
samhällsdebatten i regionen är andra exempel på
lokalradions betydelse.
Min slutsats är därför att det inte minst ur
demokratisynpunkt är mycket viktigt att lokalradion kan
upprätthålla och vidareutveckla sin verksamhet.
Det är, som anges i propositionen, inte riksdagens
uppgift att primärt lägga sig i detaljerna kring Sveriges
Radios framtida organisation. Men jag anser med hänsyn
till vad som ovan framhållits det viktigt att riksdagen
understryker betydelsen av lokalradions självständiga roll.
Antingen att detta sker inom ramen för ett eventuellt
gemensamt ljudradiobolag eller genom att Lokalradio AB
bibehålls som självständigt bolag inom Sveriges
Radiokoncernen.
Enligt min uppfattning måste utgångspunkten för
riksdagens beslut vara att lokalradion även fortsättningsvis
garanteras,sin egen kanalminst sin nuvarande bredd
och djup i det programmässiga uppdragetsin
självständiga programsättningsitt såväl lokala som
nationella programmässiga uppdrag.
Vidare anser jag att lokalradions rationella organisation
och arbetsmetoder tillvaratas och vidareutvecklas inom
ramen för översynen av hela rundradions organisation. Med
hänsyn härtill bör de strukturförändringar som förestår
inom Sveriges Radio syfta till att förstärka lokal
radioproduktion och lokal utsändning.
För att garantera lokalradions framtid i enlighet med vad
som här ovan skisserats förordar jag i första hand ett fortsatt
självständigt Lokalradio AB. I den mån
rationaliseringsvinster ändå finns i en sammanslagning av
rundradion till ett ljudradiobolag bör snarare riksradions
regionala verksamheter knytas till lokalradioverksamheten
än tvärtom. Härigenom skulle uppdragen och
rollfördelningen inom det nya ljudradiobolaget klarare
utmejslas i en ny organisation.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen beslutar att lokalradions självständighet
garanteras i enlighet med vad i motionen anförts,
2. att riksdagen beslutar att lokalradion tilldelas ökade
resurser inom ramen för den i propositionen anvisade
medelstilldelningen till Sveriges Radio-koncernen,
3. att riksdagen beslutar att lokalradion i första hand
även framdeles organiseras i ett eget bolag,
4. att riksdagen beslutar att ifall ett gemensamt
ljudradiobolag ändå anses som det mest ändamålsenliga
riksradions regionala verksamheter anpassas och integreras
med lokalradion.

Stockholm den 16 april 1991

Göran Engström (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-04-16 Bordläggning: 1991-04-17 Hänvisning: 1991-04-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (8)