med anledning av prop. 1990/91:149 Radio- och TV-frågor

Motion 1990/91:K89 av Ingela Mårtensson och Erling Bager (fp)

av Ingela Mårtensson och Erling Bager (fp)
I propositionen framläggs förslag om en ny
reklamfinansierad tredje TV-kanal. Vidare föreslås att
Sveriges Radios nuvarande avtal med staten förlängs med
sex månader till utgången av år 1992. Vissa riktlinjer för den
nya avtalsperioden presenteras emellertid redan nu.
I propositionen talas om den betydelse radion och
televisionen har för möjligheter att utnyttja
yttrandefriheten. Möjligheten att sända television är en
begränsad nationell tillgång. Därför ses det som naturligt att
den som får tillgång till denna möjlighet också tar på sig ett
ansvar för hur möjligheterna används.
De villkor som hittills gällt för svensk television
sammanfattas i rubrikerna ''Geografisk rättvisa'',
''Redaktionellt oberoende'', ''Mångfald och balans'' och
''Ett omväxlande programutbud av god kvalitet''.
En förutsättning för att kunna motsvara dessa krav är
enligt vår mening, att Sveriges tre TV-kanaler förläggs till
olika delar av landet.
I propositionen framhålls att ''genom att ett nytt
programföretag kan verka under full redaktionell och
programmässig självständighet möjliggörs ökad mångfald.
Händelser och skeenden kan belysas från nya synvinklar.''
Vi anser också att det är mycket viktigt att öka
mångfalden och att händelser belyses från olika synvinklar.
Men det är dessutom viktigt att det inte bara är händelser
från Stockholms horisont som anses angelägna att belysa i
televisionen.
Nu när riksdagen ska besluta om en ny TV-kanal är det
därför ett lämpligt tillfälle att se till att den förläggs utanför
Stockholm. Detta bör således ingå i förutsättningar för den
nya kanalen. Lämpligen borde det nya programföretaget
lokaliseras till Göteborg.
I Göteborg finns goda förutsättningar för att starta en ny
TV-kanal. Göteborg är centrum för västra Sverige vad
gäller såväl massmedia och kultur som näringsliv. Med
tanke på integrationen i Europa och därmed ökat regionalt
samarbete kan Göteborg också komma att spela en viktig
roll för relationerna i Norden.
Riksdagen bör således uttala att en förutsättning för det
nya reklamfinansierade TV-företaget är att det lokaliseras
utanför Stockholm och lämpligen till Göteborg.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att det nya reklamfinansierade
TV-företaget bör lokaliseras till Göteborg.

Stockholm den 16 april 1991

Ingela Mårtensson (fp)

Erling Bager (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-04-16 Bordläggning: 1991-04-17 Hänvisning: 1991-04-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)