med anledning av prop. 1990/91:149 Radio- och TV-frågor

Motion 1990/91:K86 av Maud Björnemalm och Håkan Strömberg (s)

av Maud Björnemalm och Håkan Strömberg (s)
Lokalradion har sedan sändningarna startade 1977
bidragit till att ge landets befolkning lokal information,
lokala nyhetssändningar, lokal kultur och musik.
Lokalradion har genom sin verksamhet stärkt den lokala
identiteten i varje län.
Lokalradion har idag, tre år efter införandet av den egna
kanalen, en publik som motsvarar 26 % 
av landets innevånare en vanlig vardag. Publiken
består i första hand av lågutbildade och är till övervägande
del kvinnlig. I PUB:s publikmätning (Radions publik
nov/dec 1990) konstateras att Lokalradions publik ägnar
mest tid åt sin kanal, i genomsnitt tre timmar per dag.
En förutsättning för att lokalradion skall kunna
bibehålla sin profil och sin publika förankring är möjlighet
till fortsatt egen lokal produktion av program, och
möjlighet till egna lokala sändningar i egen kanal (P 4).
Det 
är av stor vikt att den organisationsförändring som
genomförs med en sammanläggning av Sveriges Riksradio
AB och Sveriges Lokalradio AB inte leder till att
lokalradions karaktär av lokal radioverksamhet för en lokal
publik försämras.
Riksdagen bör därför markera att Sveriges Radio från
lokalradiostationerna skall sända lokalt producerade
program i egen kanal  P 4).

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om lokalt producerade och sända
radioprogram.

Stockholm den 16 april 1991

Maud Björnemalm (s)

Håkan Strömberg (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-04-16 Bordläggning: 1991-04-17 Hänvisning: 1991-04-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)