med anledning av prop. 1990/91:149 Radio- och TV-frågor

Motion 1990/91:K85 av Inger Schörling m.fl. (mp)

av Inger Schörling m.fl. (mp)
Inledning
Miljöpartiet de gröna har tillsammans med de övriga
riksdagspartierna deltagit i den s.k. radio- och TV-
beredningen som berett TV-reklamfrågan och vissa andra
radio- och TV-politiska frågor. Propositionen bygger i allt
väsentligt på sådant som diskuterats i beredningen.
Miljöpartiet har därigenom fått möjlighet att föra fram sina
synpunkter i skilda frågor.
Reklam-TV-frågan har stått i förgrunden för
beredningsarbetet som ju utgått från att reklam skall få
förekomma även i markburna TV-sändningar. Som bekant
är miljöpartiet mot reklam i radio och TV, såväl i
markburna sändningar som i satellit- och kabelsändningar.
Detta har partiet fört fram i riksdagen vid flera tillfällen
men har röstats ned av övriga partier, vilket skedde senast i
maj förra året i samband med godkännandet av FN:s
barnkonvention.
I detta läge har miljöpartiet, trots att det politiskt sett
kunde ha varit enklare att stå utanför beredningen, valt att
vara med i beredningsarbetet. Partiets grunduppfattning
om att reklam inte bör få förekomma i radio och TV
kvarstår dock oförändrad, särskilt om man beaktar dessa
mediers stora genomslagskraft. Skälen mot reklam i radio
och TV har tidigare bl.a. utvecklats i motionen om satellit-
och kabel-TV m.m. (motion 1989/90:K436).
Miljöpartiet de gröna avstår i denna motion från att yrka
avslag på lagförslagen som innebär att den marksända
televisionen öppnas för reklamfinansierade sändningar,
eftersom sådana sändningar endast kommer att förbehållas
den nya tredje TV-kanalen och att reklam inte heller i
fortsättningen skall få förekomma i Sveriges Televisions
sändningar samt då ett avslagsyrkande för närvarande
framstår som politiskt meningslöst.
Miljöpartiet vill emellertid framföra en del synpunkter
på några avsnitt i propositionen. Det gäller
programutbudets sammansättning (avsnitt 5.2.2) och
programverksamhetens regionala inriktning (avsnitt 5.3.2)
för den reklamfinansierade TV-kanalen och Lokalradions
ställning (avsnitt 6.1).
Programutbudets sammansättning (avsnitt 5.2.2)
Regeringen har föreslagit att det i avtalet mellan staten
och programföretaget bör bestämmas en skyldighet för
företaget att sända ett mångsidigt programutbud av god
kvalitet och att sändningarna bör innehålla såväl nyheter
och informativa program som underhållningsprogram.
Detta håller miljöpartiet med om. Regeringen räknar
därefter upp vissa programkategorier som särskilt bör
nämnas i avtalet, t.ex. nyhetsprogram och barnprogram.
Enligt miljöpartiets uppfattning kan uttrycket nyheter
och informativa program samt vad i övrigt anförts om
programinnehållet i propositionen inte tolkas så att
journalistiken i kanalen bara får begränsas till passiv
rapportering av händelser och skeenden utan skall
dessutom innebära krav på att bedriva vad som kan
karakteriseras som undersökande journalistik.
I en TV-kanal som finansierar sin verksamhet med
reklamintäkter torde det ligga nära till hands att anta att
program som innehåller konsumentupplysning eller andra
inslag som kan vara kritiska till annonsörer, deras produkter
från konsumenternas, ekologisk eller annan synpunkt,
varumarknaden i övrigt eller till det kommersiella
konsumtionssamhället i stort kommer att lysa med sin
frånvaro. I en sådan TV-kanal finns det uppenbarligen för
konsumenternas och för balansens skull ett behov av att
konsumentfrågor inte bara i en begränsad utan också i vid
bemärkelse kommer fram och blir belysta. Det förefaller
rimligt att avtalet bör innehålla krav på regelbundna
sändningar av sådana konsumentprogram i en inte
obetydlig omfattning.
Detta bör ges regeringen till känna.
Programverksamhetens regionala inriktning (avsnitt
5.3.2)
Regeringen föreslår att det i avtalet mellan regeringen
och programföretaget bör anges att händelser och skeenden
i olika delar av landet bör speglas i programverksamheten.
Miljöpartiet delar denna uppfattning men anser att
därutöver bör ställas ytterligare krav på var funktioner och
resurser inom företaget bör förläggas.
I propositionen har bl.a. diskuterats att det nya TV-
företagets verksamhetsledning eller centrala
nyhetsredaktion skulle kunna förläggas utanför
Stockholmsområdet. Regeringen har dock avstått från att
föra fram ett sådant förslag.
Till skillnad från regeringen anser miljöpartiet att frågan
om var en viss funktion eller verksamhet förläggs är viktig.
Nyetableringar i Stockholmsområdet bör undvikas.
Resurserna kan komma till bättre användning på annat håll.
Det är därför viktigt att endast sådan verksamhet som är
oundgängligen nödvändig att förlägga till
Stockholmsområdet och följaktligen inte går att placera
någon annanstans blir förlagd dit. Detta innebär att ledning,
central nyhetsredaktion eller andra funktioner inom det nya
TV-företaget bör förläggas utanför huvudstadsområdet och
att regeringen bör sträva efter detta vid kommande
avtalsförhandlingar. Vid en avvägning mellan
kanalinnehållet och själva placeringen av företaget och dess
olika funktioner bör dock kanalinnehållet väga tyngre.
Detta bör ges regeringen till känna.
Lokalradions ställning
Det är viktigt att den närhet och den lokala mångfald,
som den lokala radion idag bör stå för och i många fall också
erbjuder lyssnarna, inte äventyras utan utvecklas och
förbättras. Att såsom regeringen föreslår föra samman
Lokalradion och Riksradion till ett ljudradioföretag skulle i
och för sig kunna te sig äventyrligt från nyssnämnda
synpunkt. Lokalradions självständighet och positiva
utveckling skulle kunna komma i fara. Å andra sidan finns
det inga entydiga belägg för detta.
Sammanslagningens syfte är att få ett bättre
resursutnyttjande och att stärka den lokala och regionala
radion och inte att kväva en positiv programutveckling. På
en del håll har det höjts röster för att Lokalradion bör få
bli helt eller delvis reklamfinansierad. Reklamfinansiering
skulle allvarligt hota inte bara självbestämmandet utan
också programutbudet som skulle förlora sin lokala prägel
och gå mot likriktning och utslätning, eftersom den
kommersiella radion främst grundas på annonsörernas
behov av många lättpåverkade lyssnare och inte lyssnarnas
behov.
För miljöpartiet är det viktigt att Lokalradion i den nya
organisationen får behålla och utveckla ett programmässigt
oberoende som bör präglas av lokala och regionala hänsyn
och förutsättningar samt medge större möjligheter att
spegla och skildra lokala och regionala händelser och
skeenden. De olika lokalradiostationerna måste också
garanteras en hög grad av självbestämmande.
Detta bör ges regeringen till känna.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om konsumentprogram i den nya
TV-kanalen,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att det nya TV-företagets
funktioner och resurser bör förläggas utanför
Stockholmsområdet,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om lokalradions självständiga
ställning.

Stockholm den 16 april 1991

Inger Schörling (mp)

Claes Roxbergh (mp)

Hans Leghammar (mp)

Kaj Nilsson (mp)

Elisabet Franzén (mp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-04-16 Bordläggning: 1991-04-17 Hänvisning: 1991-04-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)