med anledning av prop. 1990/91:149 Radio- och TV-frågor

Motion 1990/91:K84 av Börje Hörnlund (c)

av Börje Hörnlund (c)
Svensk nyhetsförmedling och svenskt kulturutbud är
oerhört centraliserat till främst stockholmsområdet.
Förslaget om att inordna lokalradion under den
stockholmscentraliserade riksradion är därför mycket
oroande av flera skäl.
Lokalradion har kunnat tilldra sig ett allt större
åhörarintresse genom att den tillgodoser nyheter om lokala
aktiviteter och händelser samt ger uttryck åt lokala röster.
Lokalradion betyder också mycket för det lokala
kulturlivet, sport, m.m.
Lokalradion klarar också av att producera program för
riksradion på ett rationellare och effektivare sätt än ett
stockholmsstyrt riksradiobolag.
Enligt min mening bör det vara möjligt att rationalisera
riksradion utan att inordna lokalradion i riksradion. Det bör
t.ex. kunna övervägas om inte den landsortsbaserade
riksradion kan överföras till lokalradion och att riksradion
istället köper sin nuvarande regionala produktion av
lokalradion. Riksradion kunde dessutom också med fördel
köpa en del av dagens stockholmsbaserade utbud från de
lokala radiostationerna.
Riksdagen måste slå fast att lokalradion även i
fortsättningen måste ha uppdraget att producera lokal radio
i egen kanal och att verksamheten måste vidareutvecklas.
Riksdagen bör också besluta att utreda frågan om viss
reklamfinansiering av lokalradion.
Avslutningsvis vill jag framhålla att de regionalpolitiska
effekterna för sysselsättning, kulturliv m.m. ej har
analyserats i regeringsförslaget. Detta är en stor brist.
Riksdagen måste enligt min mening ta ett övergripande
ansvar för hela landet i dessa frågor.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen med avslag på proposition 1990/91:149 i
denna del som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om lokalradions organisation och
verksamhet,
2. att riksdagen hos regeringen begär en utredning med
direktiv att lägga förslag om att riksradion skall köpa sina
regionala inslag och sitt regionala programutbud från
lokalradiostationerna i enlighet med vad i motionen
anförts,
3. att riksdagen hos regeringen begär en skyndsam
utredning för att pröva förutsättningarna för en
delfinansiering med reklam av lokalradion fr.o.m. 1992 i
enlighet med vad i motionen anförts.

Stockholm den 16 april 1991

Börje Hörnlund (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-04-16 Bordläggning: 1991-04-17 Hänvisning: 1991-04-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)