med anledning av prop. 1990/91:149 Radio- och TV-frågor

Motion 1990/91:K83 av Börje Hörnlund (c)

av Börje Hörnlund (c)
Den uppgörelse som gjorts på TV-området kommer att
leda till starkt höjda TV-avgifter eller ett försämrat TV-
utbud. Jag beklagar därför att centerns linje i TV-
beredningen blockerades.
Enligt min mening är det viktigt att TV-avgiften kan
hållas låg, detta speciellt i ett läge där allmän
konjunkturutveckling och skatteomläggningens
finansiering hårt drabbar 100 000-tals människor med redan
tidigare svag ekonomi.
Sedan centerpartiets förslag om reklam i TV 2 
och i en fristående kanal blockerats i samband med den
gjorda partiuppgörelsen bör ytterligare ett förslag kunna
diskuteras.
Mitt förslag innebär att TV 1 
blir den enda avgiftsfinansierade kanalen och att den
regionalt inriktade TV 2-kanalen 
säljs ut och blir den ''markbundna''
reklamkanalen.
Förslaget leder till att medborgarna får låga TV-avgifter
istället för stegvis höjda. Förslaget leder också till att en
markbaserad Sverige-heltäckande reklamkanal omgående
kan startas upp.
Förslaget leder också till att en reklamfri och en
reklamkanal var för sig får så stora resurser att hög kvalité
och konkurrens främjas.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen med avslag på proposition 1990/91:149 i
denna del hos regeringen begär en utredning med direktiv
att skyndsamt lägga förslag om framtida organisation och
finansiering av TV-utbudet i Sveriges Radio och TV i
enlighet med vad i motionen anförts.

Stockholm den 16 april 1991

Börje Hörnlund (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-04-16 Bordläggning: 1991-04-17 Hänvisning: 1991-04-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)