med anledning av prop. 1990/91:149 Radio- och TV-frågor

Motion 1990/91:K82 av Göran Engström och Kjell Ericsson (c)

av Göran Engström och Kjell Ericsson (c)
När koncession ska ges för den tredje
reklamfinansierade och marksända tv-kanalen är det viktigt
att de programpolitiska kraven sammanvägs med de
ekonomiska kraven på en tilltänkt koncessionsinnehavare.
För detta spelar självfallet koncessionsvillkoren och då i
första hand koncessionsavgiftens nivå och koncessionens
längd en avgörande roll.
Det är därför viktigt att inte de ekonomiska villkoren
inledningsvis läggs på en nivå eller utformas så att detta
omöjliggör uppbyggandet och drivandet av en ny tredje tv-
kanal på kommersiella villkor.
Nivån och utformningen av koncessionsavgiften har ett
direkt samband med möjligheterna för den nya tv-kanalen
att uppfylla de i övrigt programpolitiska och
kvalitetsmässiga kraven. En hög koncessionsavgift --
framför allt i uppstartningsskedet -- riskerar leda till att de
programpolitiska ambitionerna måste sänkas. Det vore
olyckligt.
Målsättningen med det förestående mediapolitiska
beslutet måste rimligen vara att höja kvaliteten och utöka
programutbudet genom tillkomsten av en tredje
markbunden tv-kanal. Därför måste såväl de
programpolitiska som ekonomiska villkoren på den nya tv-
kanalen ta hänsyn till tittare, programskapare och
programindustri men också till de investeringar i marknätet
som den nya kanalen får bära. Rimliga förutsättningar
måste skapas för att den nya kanalen ska kunna erbjuda det
attraktiva och varierande programutbud som tittarna har
rätt att kräva.
Den föreslagna koncessionsavgiften avses tillföras
Radiofonden och därmed bidra till finansieringen av
Sveriges Radio-koncernen. En realistisk nivå på
koncessionsavgiften och en rimlig koncessionstid ökar
möjligheterna för att den nya tv-kanalen ska bli lönsam och
därmed också generera värdefulla resurser även till Sveriges
Radio-koncernen. En för hög koncessionsavgift och alltför
kort koncessionsperiod riskerar att leda till det motsatta
förhållandet.
Även om de ekonomiska villkor som anges i
propositionen för erhållande av markkoncession inte anges
som fixerade nivåer utan senare blir föremål för förhandling
i samband med koncessionsprocessen -- är det ändå viktigt
att redan nu understryka att nivån på koncessionsavgiften
inte sätts högre än att den ger den nya kanalen rimliga
möjligheter att snabbt komma igång. Det senare inte minst
viktigt med hänsyn till att den snabba utbyggnaden av
kabelnäten idag ger en hushållstäckning på 40--45 % medan
den nya markkanalen inledningsvis ges en täckning på 70--
75 %.
Med andra ord måste nivån på de ekonomiska villkoren
sammanvägas med de programpolitiska kraven, eventuella
andra etableringskrav och nödvändiga investeringar.
Vår bedömning är att de i propositionen angivna
nivåerna för koncessionsavgiften inledningsvis är alltför
höga. Dessutom bör för att den nya tv-kanalen ska få en
rimlig chans att etablera sig på marknaden en
koncessionsperiod på minst tio år förordas. Detta bör
riksdagen ge regeringen till känna.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om de allmänna villkoren och de
överväganden som bör göras i samband med
koncessionsbeslut för en tredje marksänd tv-kanal,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om de ekonomiska villkoren och
koncessionsperiodens längd för en tredje marksänd tv-
kanal.

Stockholm den 16 april 1991

Göran Engström (c)

Kjell Ericsson (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-04-16 Bordläggning: 1991-04-17 Hänvisning: 1991-04-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)