med anledning av prop. 1990/91:149 Radio- och TV-frågor

Motion 1990/91:K78 av Kjell Ericsson och Karin Starrin (c)

av Kjell Ericsson och Karin Starrin (c)
Sverige har idag en lokalradio som har stor framgång i
sin verksamhet. Tillgången till en egen kanal har skapat
förutsättningar för konkurrenskraft och höga publiksiffror.
Den svenska lokalradions verksamhet har väckt intresse i
vår omvärld och även fått internationellt erkännande. Med
de förslag som nu framförs i propositionen går lokalradion
en osäker framtid tillmötes.
I propositionen föreslås att Sveriges Radio-koncernen
ska tillföras ett medelstillskott utöver nuvarande
medelstilldelning med 600 milj kr 
under en fyraårsperiod med början 1992.
Medelstilldelningen ska värdesäkras. Dock utgör en del av
de anvisade reformmedlen eller 200 milj kr 
pengar som ska frigöras genom i första hand
rationaliseringar och organisatoriska förändringar inom
koncernen. Rationaliseringar därutöver får utnyttjas inom
verksamheten.
I propositionen föreslås de organisatoriska
förändringarna bl a bestå i att nuvarande Lokalradion och
Riksradion slås samman till ett ljudradioföretag. Även om
uppdraget att sända radioprogram i allmänhetens tjänst
föreslås oförändrat och public-servicerollen därmed
upprätthålls innebär förslaget att fördelningen av resurser
mellan riksradio och lokalradio helt kommer att ske inom
det tilltänkta ljudradiobolaget. Riksdagen föreslås endast ta
ställning till huvuddragen i den företagsstruktur som bör
uppnås medan den interna företagsorganisationen bör
bestämmas av det tilltänkta bolaget. Detta accentueras
också av att det i propositionen framhålls att bolaget ska
ansvara för fördelning och placering av sändningstid.
Det finns enligt vår uppfattning skäl befara att i de
opreciserade förslag som propositionen redovisar vad gäller
det tilltänkta ljudradiobolaget lokalradions existens och
fortlevnad riskeras i bolagsledningens egna prioriteringar i
ett läge med begränsade ekonomiska resurser.
Vi anser därför att en framtida ny organisation för
rundradion måste garantera lokalradions fortsatta existens
och utveckling. I den mån bildandet av ett ljudradiobolag
bedöms vara den mest riktiga formen är det viktigt att
lokalradion ges en självständig roll.
Lokalradion har under sin existens visat sig effektiv,
flexibel och med små resurser kunna producera och sända
program med hög kvalitet och service till allmänheten.
Framförallt det flexibla arbetssättet gör att lokalradion runt
om i landet med betydligt mindre resurser lyckas sända ca
fyra gånger så många sändningstimmar som riksradions tre
kanaler.
Det är inte härmed vår avsikt att nedvärdera riksradions
verksamhet. Men jämförelsen belyser ändå med vilken
framgång som lokalradion lyckats etablera sig hos
lyssnarna.
Lokalradion har enligt vår mening många viktiga
funktioner. Genom lokalradion sker en decentralisering av
nyhetsutbudet. Det som händer i regionen kommer snabbt
ut till medborgarna och de får möjlighet att reagera.
Serviceinformationen och bevakningen av kulturliv och
samhällsdebatten i regionen är andra exempel på
lokalradions betydelse.
Vår slutsats är därför att det inte minst ur
demokratisynpunkt är mycket viktigt att lokalradion kan
upprätthålla och vidareutveckla sin verksamhet.
Det är som anges i propositionen inte riksdagens uppgift
att primärt lägga sig i detaljerna kring Sveriges Radios
framtida organisation. Men vi anser att med hänsyn till vad
som ovan framhållits att det är viktigt att riksdagen
understryker betydelsen av lokalradions självständiga roll,
antingen detta sker inom ramen för ett eventuellt
gemensamt ljudradiobolag eller genom att Lokalradio AB
bibehålls som självständigt bolag inom Sveriges
Radiokoncernen.
Enligt vår uppfattning måste utgångspunkten för
riksdagens beslut vara att lokalradion även fortsättningsvis
garanterasrätt till sin egen kanalminst sin nuvarande
bredd och djup i det programmässiga uppdragetsin
självständiga programsättningsitt såväl lokala som
nationella programmässiga uppdrag
Vidare anser vi att lokalradions rationella organisation
och arbetsmetoder tillvaratas och vidareutvecklas inom
ramen för översynen av hela rundradions organisation. Med
hänsyn härtill bör de strukturförändringar som förestår
inom Sveriges Radio syfta till att förstärka lokal
radioproduktion och lokal utsändning.
För att garantera lokalradions framtid i enlighet med vad
som här ovan skisserats förordar vi i första hand ett fortsatt
självständigt Lokalradio AB. I den mån
rationaliseringsvinster ändå finns i en sammanslagning av
rundradion till ett ljudradiobolag bör snarare riksradions
regionala verksamheter knytas till lokalradioverksamheten
än tvärtom. Härigenom skulle uppdragen och
rollfördelningen inom det nya ljudradiobolaget klarare
utmejslas i en ny organisation.

Hemställan

Med anledning av det anförda hemställs

1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
att lokalradions självständighet bör garanteras i enlighet
med vad som i motionen anförts,

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
att lokalradion tilldelas ökade resurser inom ramen för den
i propositionen anvisade medelstilldelningen till Sveriges
Radio-koncernen,

3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
att lokalradion i första hand även framdeles bör organiseras
i ett eget bolag,

4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
att i fall ett gemensamt ljudradiobolag ändå anses som det
mest ändamålsenliga bör riksradions regionala
verksamheter anpassas och integreras med lokalradion.


Stockholm den 16 april 1991

Kjell Ericsson (c)

Karin Starrin (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-04-16 Bordläggning: 1991-04-17 Hänvisning: 1991-04-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (8)