med anledning av prop. 1990/91:149 Radio- och TV-frågor

Motion 1990/91:K77 av Kjell Ericsson (c)

av Kjell Ericsson (c)
Regeringen föreslår i propositionen att en ny marksänd
och reklamfinansierad tredje TV-kanal skall etableras.
Kanalen föreslås drivas av ett företag utanför Sveriges
Radio-koncernen.
Uppbyggnaden av den tredje marksända kanalen är ej
ännu påbörjad. Jag anser därför att det nu finns en unik
möjlighet att förlägga denna till en plats utanför Stockholm.
Detta inte minst för att söka utveckla programproduktionen
i hela landet. I dag är det ostridigt på det sättet att händelser
i Stockholmsområdet får en oproportionerligt stor andel av
det tillgängliga mediautrymmet.
Utan särskilda merkostnader eller andra olägenheter
kan man nu placera den nya kanalen på en ort utanför
Stockholm.
Jag vill därför föreslå Karlstad som en lämplig
etableringsort för den nya kanalen. Detta eftersom Karlstad
har en rad fördelar som talar för en sådan etablering och jag
vill ange några av dessa fördelar:Enligt en undersökning
i Dagens Nyheter angavs Karlstad som den klart ledande i
mediasammanhang bland de större städerna i Sverige.
Det finns en bra mediastruktur med bl.a. flera länstidningar
som har huvudkontor i Karlstad, bl.a. Sveriges största
landsortstidning. Där finns också regional TV, ett av landets
största riksradiodistrikt samt lokalradio.Karlstad är i
många avseenden centralt beläget med goda
kommunikationer. Karlstad har ju bl.a. av Stockholms
handelskammare beskrivits som rikets andra huvudstad
med en differentierad arbetsmarknad, goda
utbildningsmöjligheter med bl.a. högskolans
journalistutbildning och en i övrigt god service.Redan
idag har Karlstad en väl utbyggd kompetens för
programproduktion. Produktionsbolag finns också redan
etablerade i Karlstad. T.ex. Bosse Landins naturprogram
som produceras för TV 4. Ett annat exempel är Delta Media
med mångårig verksamhet från programproduktion åt
kunder i hela Norden. Även Sebrafilm i Torsby har lång
erfarenhet av både nationell och internationell produktion.
I framtiden kommer det med all sannolikhet att ske ett
utökat nordiskt och skandinaviskt produktionssamarbete
på TV-sidan. Med tanke på Karlstads geografiska läge med
närhet till Oslo så är även detta något som talar till Karlstads
fördel som etableringsort för den nya kanalen.

Hemställan

Med anledning av det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att
den nya markbundna kanalen skall placeras i Karlstad.

Stockholm den 16 april 1991

Kjell Ericsson (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-04-16 Bordläggning: 1991-04-17 Hänvisning: 1991-04-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)