med anledning av prop. 1990/91:149 Radio- och TV-frågor

Motion 1990/91:K75 av Lars-Erik Lövdén (s)

av Lars-Erik Lövdén (s)
I propositionen föreslås att tillstånd skall ges för en ny
reklamfinansierad tredje TV-kanal.
Beslutet om tilldelning av denna koncession är ett
synnerligen viktigt beslut eftersom beslutet kommer att få,
eller i vart fall borde få, stor betydelse för
medieutvecklingen i Sverige.
Förslag i propositionen innebär att en stor del av
villkoren för koncessionen inte skall fastställas av riksdagen
och regleras i lag. I stället skall de regleras genom avtal
mellan staten och programföretaget.
Arbetet med en seriös koncessionsansökan inkluderar
förutom studier av tillgängligt koncessionsunderlag,
planering och budgetering av programverksamheten,
organisationsplaner, planering och budgetering av
reklamförsäljningsverksamheten samt uppläggning av den
tekniska distributionen av programmen. Till detta kommer
det tidsödande arbetet att få ihop ett konsortium bakom
ansökan och att säkerställa finansiering.
Koncessionsförfarandet måste uppfylla mycket högt
ställda krav på saklighet och opartiskhet. Dessutom måste
alla intresserade sökande ges en rimlig möjlighet att kunna
komma i fråga för koncessionen.
Det nu planerade koncessionsförfarandet innebär att
ansökningstiden enligt vår mening är alltför kort och går ut
redan den 31 maj 1991. Dessutom sätts
koncessionsförfarandet i gång redan innan
förutsättningarna är klarlagda genom ett riksdagsbeslut i
frågan. I koncessionshandlingarna har även framförts krav
om att den nya kanalen bör kunna starta till årsskiftet, vilket
torde vara svårt för vissa intressenter.
Genom denna uppläggning av koncessionsförfarandet
blir det förmodligen bara existerande TV-företag med
verksamhet som är avpassad för den aktuella situationen,
som har rimlig chans att inom den stipulerade tiden och
under givna förutsättningar åstadkomma en ansökan som
uppfyller alla krav.
Det är viktigt att de som ansöker om koncession för den
nya markbundna kanalen ges god tid efter den 31 maj för
att komplettera sina ansökningar, om så erfordras. På så sätt
kan också sådana sökande som inte redan bedriver TV-
verksamhet ges reell möjlighet att erhålla koncession.
Sveriges Televisions två TV-kanaler görs båda till stor
del i Stockholm och har sina nyhetsredaktioner i
Stockholm. TV 4 ligger i Stockholm, TV 3s huvudkontor i
London.
Detta förhållande gör att etermedierna präglas av en
ensidighet och perspektivlöshet som är mycket olycklig. De
flesta svenskar bor utanför Stockholm. Den utveckling som
sker utanför huvudstaden kommer dock i TV i andra hand.
Ett sätt att bryta denna ensidighet vore att det nya
programbolag som nu skall startas lokaliseras utanför
Stockholmsregionen. Effekten skulle inte bara bli nya
vinklar och perspektiv och därmed en bättre helhetsbild av
vad som händer i Sverige, utan också att en ny marknad för
journalister och producenter växer fram.
Det förefaller osannolikt att någon som inte tidigare
driver en TV-kanal på denna korta tid skall kunna få ihop en
bred ägargrupp samt göra alla de övriga förberedelser som
föreskrivs. I praktiken torde enbart TV-företag som i dag
verkar i Stockholm kunna komma i fråga för koncessionen.
En förlängd ansökningstid -- t.ex. att ansökningar skall
vara inne sex månader efter riksdagsbeslutet -- skulle göra
det möjligt för nya konstellationer att skapas och att få till
stånd en TV-kanal utanför Stockholm. Den fördröjning på
några månader som detta skulle innebära väger lätt mot
möjligheterna att åstadkomma en bättre geografisk balans i
svenska etermedier.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts dels om behandlingen av
ansökningar efter koncessionstidens utgång, dels om
lokaliseringen av det nya programbolaget.

Stockholm den 16 april 1991

Lars-Erik Lövdén (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-04-16 Bordläggning: 1991-04-17 Hänvisning: 1991-04-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)