med anledning av prop. 1990/91:149 Radio- och TV-frågor

Motion 1990/91:K72 av Lars Ahlström (m)

av Lars Ahlström (m)
Både den parlamentariska radio- och TV-beredningens
betänkande och regeringens proposition om radio och TV-
frågor är otydligt formulerade. Risken är att i det nya
radiobolag som skall bildas efter sammanslagningen av
riksradion och lokalradion de nuvarande
lokalradiostationerna inte får behålla den självständighet
som de nu har.
Det finns 25 lokala radiokanaler och dessa beräknas
1991 svara för 77 900 sändningstimmar. Lokalradion når i
genomsnitt 26 procent av befolkningen på vardagar.
Lyssnarsiffrorna varierar mellan 13 och 52 procent
(Gotland). Lokalradions budget för år 1991 uppgår till 429
Mkr.
Det finns 25 lokala radiostationer med 45 bemannade
lokalredaktioner. Produktionskostnaderna för lokalradion
är mycket låga. Flexibilitet och god service kännetecknar
verksamheten. Varje lokalradiostation drivs i dag med
programmässig och organisatorisk självständighet. Den
organisatoriska självständigheten gäller såväl personal och
teknik som ekonomi.
Lokalradions publika framgång, långa erfarenhet och
professionalism borde vara tillräckliga argument för att
satsa på lokalradion. Erfarenhet från andra länder talar
dessutom för att lyssnarna föredrar en lokal radio. Den
service och flexibilitet, som lokalradion kan ställa upp med
är unik. Inget annat medium kan som lokalradion
omgående ställa om sin verksamhet för att snabbt hjälpa
den lokala befolkningen med den service och de nyheter
som direkt berör dem.
Radio Göteborg har på ett föredömligt sätt tagit upp
kulturfrågor i sin programverksamhet t.ex. genom att
introducera unga artister och konstnärer.
När det nya radiobolaget bildas är det således viktigt att
lokalradions verksamhet kan bestå. Det förutsätter att 1. 
Varje lokalstation skall disponera en egen kanal.
Således ej begränsas av inlagda riksprogram eller hänvisas
till ''fönster''.
2. På varje lokalstation skall det finnas en självständig
redaktion för lokala sändningar.
3. En sådan redaktion skall ha såväl programmässig som
organisatorisk och ekonomisk självständighet.
4. Styrelserna för Sveriges Riksradio och lokalradion bör
i sitt arbete inför ett nytt avtal få i uppdrag att utreda
möjligheten att göra de lokala radiostationerna helt
fristående och självständiga.
5. Verksamheten vid nuvarande Riksradions distrikt bör
efter sammanslagningen kunna spridas till flera lokala
radiostationer.
Innehållet i dessa punkter skall inkluderas i det avtal som
kommer att träffas mellan staten och det nya radiobolaget.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om innehållet i ett nytt avtal mellan
staten och det nya radiobolaget.

Stockholm den 16 april 1991

Lars Ahlström (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-04-16 Bordläggning: 1991-04-17 Hänvisning: 1991-04-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)