med anledning av prop. 1990/91:149 Radio- och TV-frågor

Motion 1990/91:K71 av Lennart Andersson m.fl. (s, fp, c, v)

av Lennart Andersson m.fl. (s, fp, c, v)
I proposition 1990/91:149 om radio- och TV-frågor
föreslås att Lokalradion och Riksradion förs samman till ett
bolag. ''Riksdagen bör ta ställning endast till huvuddragen i
den struktur som bör uppnås'', säger propositionen. Vidare
sägs att ''dessa organisatoriska förändringar bör genomföras
så att förutsättningar skapas för att förstärka den regionala
och lokala radio- och TV-produktionen''.
Lokalradion tillkom som ett resultat av utredningen
1969 års radioutredning. Riksdagen beslutade om 24
länsvisa lokalradiostationer. Dessutom skulle på två platser
i landet försök genomföras med ännu mer lokal lokalradio.
Dessa två orter var Södertälje och Borås. För Södertälje har
Radio Södertälje haft mycket stor betydelse. I 14 år har man
dagligen sänt lokalradio till stor glädje och nytta för
Södertäljeborna.
Södertälje är, med sina 80 000 innevånare, den näst
största kommunen i Stockholms län. Lokalradion fyller ett
viktigt behov i Södertälje. Den bidrar till att stärka den egna
identiteten och öka sammanhållningen. Det är viktigt för en
kommun, som ligger så nära den stora huvudstaden. Under
de 14 åren har ett omfattande kontaktnät byggts upp mellan
radion och Södertäljeborna, som innebär en unik kunskap
och insikt i lokala förhållanden. Eftersom kommunen har
en hög andel innevånare som kommer från andra länder är
lokalradion extra viktig. Det är det medium som snabbast
och lättast når ut.
Radio Södertälje är knutet till Radio Stockholm och har
genom åren upprepade gånger utsatts för nedläggningshot;
så även detta år. Konsekvenserna av en nedläggning skulle
bli mycket stora för Södertäljeregionen och motverka
ambitionen att stärka länets södra delar.
Lokalradion har utvecklats mycket under de år den
funnits, men den har inte i alla delar blivit vad den var tänkt
att vara. Ibland är det svårt att uppfatta skillnaden mellan
Radio Stockholms musikspelande och riksradions. När nu
en omfattande omorganisering förestår är det hög tid att
systematiskt förbereda en utveckling i enlighet med vad som
sägs i propositionen: ''så att förutsättningar skapas för att
förstärka den regionala och lokala radio- och TV-
produktionen.''
Södertälje lämpar sig ovanligt väl, på grund av storlek,
läge och struktur, som experimentort i radiosammanhang.
Här finns en liten behändig public-service-station med
färdig personal, etablerad lyssnarskara på mellan 35 och 40 %, 
lokaler, teknik och egen kommuntäckande sändare.
Det enda som krävs är att Radio Södertälje får behålla sina
resurser, med viss förstärkning, och att man ges
självständighet i förhållande till Radio Stockholm.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att göra Radio Södertälje till en
experimentstation.

Stockholm den 16 april 1991

Lennart Andersson (s)

Annika Åhnberg (v)

Ylva Annerstedt (fp)

Pär Granstedt (c)

Sören Lekberg (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-04-16 Bordläggning: 1991-04-17 Hänvisning: 1991-04-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)