med anledning av prop. 1990/91:149 Radio- och TV-frågor

Motion 1990/91:K70 av Bruno Poromaa m.fl. (s)

av Bruno Poromaa m.fl. (s)
Regeringen framhåller i proposition 1990/91:149 att ''en
särskild utredning bör tillkallas för att inför den kommande
propositionen våren 1992 om ett nytt avtal för Sveriges
Radio förbereda en omorganisation av verksamheten med
programinsamling och programutsändning för Sveriges
Radio och det nya reklam-TV-företaget. En förutsättning
bör vara att verksamheten drivs av staten i en organisation
som är avgränsad från televerket''.
Ansvaret för distribution och kontribution av
rundradiorörelsens program m.m. åvilar för närvarande
televerket och dess division, Televerket Radio. De totala
resurserna inom detta område som finansierats med
rundradiomedel har ett uppskattat återanskaffningsvärde
av ca 5,2 miljarder kr. varav infrastrukturen (byggnader,
master m.m.) svarar för 2,4 miljarder kr. Det totala antalet
anställda inom verksamheten är för närvarande drygt 700
personer varav den största delen är sysselsatt inom löpande
underhåll på radiostationerna. Verksamheten har för
innevarande år en omsättning på nästan 600 milj.kr.
Riksdagen beslutade 1987 att i ett särskilt bolag
utlokalisera uppbörden av TV-avgifter i Sverige till Kiruna.
Verksamheten som påbörjades två år senare bedrivs
rationellt och effektivt och uppfyller väl de mål och krav
som riksdagen uttalat. Etableringen i Kiruna medförde att
85 nya arbetstillfällen skapades i denna av arbetslöshet hårt
drabbade kommun.
Enligt vårt förmenande bör den ovan nämnda
verksamheten lösgöras från televerket och flyttas till en ny
från verket fristående organisation. I likhet med uppbörden
av TV-avgifter kan den nya organisationen byggas upp från
grunden, så att den bl.a. blir avståndsoberoende från
Stockholmstrakten. Därigenom skulle huvudkontoret för
den nya sändarnätsorganisationen med fördel kunna
utlokaliseras till Kiruna och Radiotjänst ges
huvudmannaansvaret för distribution av
rundradiosändningar i Sverige.
En etablering av verksamheten till Kiruna
överensstämmer med kommunens ambitioner inom data-
och rymdområdena. Utvecklingen av satellitbaserade
tjänster borde även med fördel ingå i
sändarnätsorganisationen.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om lokalisering av en ny
organisation med ansvar för bl.a. distribution av
rundradioprogram.

Stockholm den 16 april 1991

Bruno Poromaa (s)

Sten-Ove Sundström (s)

Monica Öhman (s)

Åke Selberg (s)

Ewa Hedkvist Petersen (s)

Leif Marklund (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-04-16 Bordläggning: 1991-04-17 Hänvisning: 1991-04-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)